Anti-szekta: Egy portál az egyre jobban terjedő szekták veszélyeiről - Valamint vallástudományi ismeretterjesztés
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Menü
 
Szektákról általában
 
Segítség, tanácsok
 
Keresztény szekták
 
Álkeresztény szekták
 
Okkultista szekták
 
Fajgyűlölő szekták
 
Ősi szekták
 
Egyéb vallási szekták
 
Üzleti szekták, hálózatok
 
Vallástudományi fogalmak, meghatározások, leírások
 
Magánvéleményeim - Saját írásaim
 
Egyéb: Filozófia
 
Egyéb: Pszichológia
 
Egyéb: Szociológia
 
Egyéb
 
Szektás a családban/ismerősök között
Szektás a családban/ismerősök között
Tudomásod szerint van-e a családodban és/vagy ismerettségi körödben szektás?

Igen, van
Nem, nincs
Nem tudom
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Volt-e már dolgod szektásokkal?
Volt-e már dolgod szektásokkal? Találkoztál-e már szektásokkal?
Csak azt az egyet jelöld be, amelyik eset akár többször is megtörtént!

Igen, az utcán találkoztam velük
Igen, a lakásomba bekopogtattak
Igen, már jártam is szektában
Nem, sosem találkoztam még ilyen emberekkel
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Vallás
Felmérés, hogy az oldalt megtekintők milyen vallásúak?
Te milyen vallású vagy, milyen felekezethez tartozol, milyen világnézeted van?

Római katolikus
Evangélikus
Protestáns
Baptista
Adventista
Pünkösdista
Iszlám
Távol-keleti vallású
Egyéb
Ateista
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Életkor
Felmérés, hogy az oldalt meglátogatók melyik korosztályba tartoznak.
Mennyi idős vagy?

18 év alatti
18-25 év közötti
25-35 év közötti
35-45 év közötti
45-55 év közötti
55-70 év közötti
70 év feletti
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Iskolai végzettség
Felmérés az oldalt meglátogatók iskolai végzettségét illetően.
Milyen iskolai végzettséged van?

8 osztály
Szakmunkásképző
Gimnáziumi érettségi
Szakközépiskolai érettségi
Technikus végzettség (érettségi utáni szakképzés)
Főiskolai
Egyetemi
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Foglalkozás
Felmérés, hogy az oldalt meglátogatók milyen területen dolgoznak
Mely területen dolgozol?

Műszaki (mérnök, technikus, szakmunkás)
Telekommunikáció, informatika
Egészségügy
Idegenforgalom, turizmus
Közigazgatás, pénzügy
Oktatás, kutatás
Nemzetvédelem , büntetésvégrehajtás
Kultúra, művészet
Diák
Nem dolgozik, nyugdíjas
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Politikai hovatartozás
A honlap politikailag semleges, csupán a látogatók politikai irányultságát
hivatott felmérni ez a szavazó box!

szélső jobb
jobb
métsékelten jobb
közép
politikailag semleges
mérsékelten bal
bal
szélső bal
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Idealizmus

Idealizmus

Az idealizmus értelmezései

Az idealizmus fogalmát a filozófiában és néha ettől eltérő értelemben a köznapi életben is használjuk.

  • Dióhéjban megfogalmazva, a filozófiában nagyon tág értelemben idealizmus az a vélemény, mely a tapasztalható világon túli dolgok önálló létezését is elfogadja (legyenek ezek pl. akár istenek, akár az absztrakt objektumok, mint a számok). Az idealizmus híveit idealistának nevezzük. Az ilyen ember nem vallja, sőt elutasítja azt a véleményt, hogy azok a dolgok, melyek nem közvetlenül kézzelfoghatóak-láthatóak-érzékelhetőek stb., pusztán az emberi képzelet többé-kevésbé önkényes szüleményei, és semmiféle másfajta létezéssel nem rendelkeznek. Az utóbbi, az idealisták által elutasított véleményt nevezzük egyébként néha realizmusnak, vagy gyakrabban inkább (mivel történetileg a „realizmus” szót a skolasztikusok az idealizmus egy válfajának jelölésére foglalták le), materializmusnak. A filozófiai idealizmust alább bővebben is taglaljuk.
  • Néha az olyan embert nevezzük idealistának, aki gondolatait, eszméit, hitét nagyon komolyan vagy túlságosan komolyan veszi, és ezeket még az ezeket cáfoló vagy akadályozó gyakorlati tapasztalatok (pl. a társadalom nagy részének ellenérzései vagy a testi épségét és életét veszélyeztető tényezők) ellenére is a gyakorlatban, a végsőkig meg kívánja valósítani. Pejoratív értelemben az ilyen embert „fellegekben járónak”, „álmodozónak”, vagy ha túlzásait akarjuk kiemelni, „bigottnak” is mondjuk. Azt a jelenséget pedig, hogy idealisták léteznek, vagy pedig az idealisták különféle (gondolati, cselekvésbeli, verbális) megnyilvánulásait, nevezhetjük idealizmusnak.

Filozófiai idealizmus

A vita, amiről itt szó van, igen figyelemreméltó. Vannak emberek, akik (én nem, is tudom, hogyan) a filozófia történetét tanulmányozva arra a következtetésre jutottak, hogy a filozófusok két, egymással heves küzdelemben álló táborra szakadtak. Az egyik lenne az idealisták, a másik a realisták tábora. Ez utóbbiak ismét két pártra oszlottak, melyek ugyancsak harcolnak egymással: a naiv és kritikai realisták pártjairól van szó. [...] Hogy miként értik a háborúskodást ezek az emberek, azt egy igen egyszerű példán mutatjuk be. Amikor az idealista lát egy tehenet, úgy véli, hogy az, amit lát, nem valóságos, hanem valamiképp elképzelt vagy elgondolt tehén. A realista viszont úgy véli, valóságos tehenet lát, amely ténylegesen létezik. Egynémely realista azonban naiv módon úgy hiszi, a tehén a valóságban is olyan, amilyennek mutatkozik. Az élesebb elméjű realista azonban kritikus, és úgy véli, a valóságos tehén nem pontosan olyan, amilyennek látja, hanem némiképp más. Valójában a filozófiában soha nem folyt, s nem is folyik effajta vita [...], minthogy nyilvánvalóan álproblémával állunk szemben.
Arno Anzenbacher: Bevezetés a filozófiába.. 3.1.6.: Vita a világ létezéséről.

Szűkebb értelemben

A filozófiában – szűkebb, szigorú értelemben – az idealizmus olyan vélemény, elmélet, paradigma, ami a lelki, szellemi-értelmi, vagy nyelvi jelenségeket és ezek tartományát bármilyen értelemben az anyag és a kézzelfogható fölé helyezi.

Ide érthetőek az olyan vélemények, melyek szerint a gondolkodásnak alapvető, sőt elsődleges szerepe van a világ átformálásában, hogy olyan legyen, amilyen; hogy nem elsősorban a világ, az érzékelés hat a gondolkodásra, hanem az is rá. Például Immanuel Kant szerint az értelem arra kényszeríti az észlelhető világot, hogy a tér és idő formájában mutatkozzon meg, G.W.F. Hegel úgy gondolta, a történelem menetének sok tekintetben olyan racionálisnak kell lennie, mint a tudománynak.

Eme vélemények egyik rendszeres megfogalmazása, és egyben az egyik „legszélsőségesebb”, legszubjektivistább idealista irányzat a szolipszizmus (szabad fordításban „egyedül magam-izmus” a latin solus = „egyedüli” és ipse,-a,-um = „önmagam” szavakból) mely egészen röviden azt jelenti: ha van egyáltalán, ami a létezés alanya lehet, akkor filozófiai szempontból csak egyvalami ilyen létezhet, Én Magam:

A filozófiai és filozófia-feletti szolipszizmus értelmében sok létező van, sok személy, sok ember – de Alany csak egy van. Én – mint személy ­egy vagyok a személyek, emberek, a létezők között, de Alanyként (mint subiectum, mint auton, mint Selbst, – mint Ich-Selbst, mint átmá és mint aham-átmá) egyedül vagyok az egész tudati létben. Egyszerre vagyok (s itt csakis az egyes szám első személyben való fogalmazás lehet helyénvaló) – személy és alany. Önmagamat csak a személyemből – mint a személyi identifikáció kiinduló pontjából vezethetem vissza önmagamhoz: mint Alanyhoz. Az Alanyba redukált Alany többé már Alanynak sem nevezhető: ez a metafizikai abszolútum, az abszolút metafizikum.
László András: Mi a metafizikai tradicionalitás?

Tágabb értelemben

Idealizmusnak tekinthetőek az olyan vélemények is, melyek szerint az absztrakt vagy értelem által felfogható (de közvetlenül nem feltétlenül tapasztalható) objektumok (pl. a számok) valamiképpen a világtól „függetlenül”, „önállóan” léteznek. Itt elsősorban említhetjük Platónt, aki az elsőként és az egyik legnagyobbként számontartott idealista filozófus.

Ez azért általánosabb, tágabb értelmű, mint az előző fajta idealizmus, mert nem hirdeti a nem-materiális dolgok elsődlegességét, hanem csak annyit, hogy azért ezek is vannak (és ezzel párhuzamosan azért a „normális”, érzékelhető világ is létezik).

Materializmus és idealizmus

Magyarországon sokan abban a tévhitben élnek, talán az elmúlt évek kötelező és alternatíva nélküli(nek hitt) materialista oktatási rendszerének és szemléletének hatására, hogy az idealizmus tudományosan vagy legalább filozófiai módszerekkel cáfolható. Ez azonban – mint azt már mondottuk – nem igaz, tévhit, olyannyira, hogy ilyet még a dialektikus materialisták sem állítottak (legalábbis a komolyan vehetőek nem...); ez a tévhit a materializmus vulgáris, félreértett és eltorzult felfogásából ered. Az idealizmus-realizmus kérdése metafizikai, vagyis a tudományok eszközein kívül álló probléma. Sőt, erre még a filozófia eszközei sem tudnak biztos választ adni. Ezt olyan anti-idealista filozófusok is elismerték, mint századunk egyik legnagyobb gondolkodója, Bertrand Russell (Russell: A filozófia alapproblémái). Az a kérdés, hogy igazuk van-e általában az idealistáknak, nem tartozik a természettudományok illetékességi körébe, s ilyen felfogásban teljesen értelmetlen. Sőt, mint azt Bertrand Russell ugyanitt szintén kénytelen belátni, tulajdonképpen a materialista filozófia semmivel sem kevésbé dogmatikusabb vagy paradoxabb az idealistánál olyan értelemben, hogy ugyanúgy feltevésekre és előítéletekre épül, ennek következtében a természettudomány, a filozófia és vallás között a határok egyáltalán nem élesek, de semmiképp sem annyira, mint azt elsőre a legtöbb „Józan Ész” elsődlegességét hirdető ember gondolná. Ld. még a tudományfilozófia cikket.

Vallási idealizmus

Szigorú értelemben véve nem minden vallás vagy hit anti-materialista, még ha hisz is a természetfelettiben. A vallások legtöbbike nagymértékben idealista, különösen a kereszténység. A Zen-buddhizmus pedig valahol az idealizmus és materializmus közé helyezhető el.

 

Ingyenes, magyar fejlesztésû online AI kalandkönyvek és szabadulószobák. Regisztrálj és játsz! Garantált szórakozás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ingyenes, magyar nyelvû nyomozós kalandjátékok lebilincselõ történetekkel és grafikával! www.cluequestgame.hu    *****    A nagy nyári melegben hûsöljetek a Vízibálon a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Szobafestõ Budapest területén, legyen szó tisztasági festésrõl, vagy komplexebb munkálatokról, mi rendelkezésre állunk!    *****    Svéd termék a legjobb áron! Regisztrálj vásárlónak és kapj egyszeri 2000 Ft-ot és 15% kedvezményt a katalógusból! Svéd    *****    Azariah - RAMPAPAPAM formabontó verzióban, hallgasd, likeold, mutasd meg a spanodnak is :D    *****    ClueQuest- Új, ingyenes online nyomozós játék! Fejtsd meg a rejtélyt, és találd meg a tettest!Gyere cluequest.gportal.hu    *****    Szobafestõ Budapest    *****    Svéd termékek!Csatlakozz hozzám és kapj 2000,- Ft kedvezményt-15% kedvezmény a katalógus árból!Parfümök, szépségápolás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168