Anti-szekta: Egy portál az egyre jobban terjedő szekták veszélyeiről - Valamint vallástudományi ismeretterjesztés
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Menü
 
Szektákról általában
 
Segítség, tanácsok
 
Keresztény szekták
 
Álkeresztény szekták
 
Okkultista szekták
 
Fajgyűlölő szekták
 
Ősi szekták
 
Egyéb vallási szekták
 
Üzleti szekták, hálózatok
 
Vallástudományi fogalmak, meghatározások, leírások
 
Magánvéleményeim - Saját írásaim
 
Egyéb: Filozófia
 
Egyéb: Pszichológia
 
Egyéb: Szociológia
 
Egyéb
 
Szektás a családban/ismerősök között
Szektás a családban/ismerősök között
Tudomásod szerint van-e a családodban és/vagy ismerettségi körödben szektás?

Igen, van
Nem, nincs
Nem tudom
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Volt-e már dolgod szektásokkal?
Volt-e már dolgod szektásokkal? Találkoztál-e már szektásokkal?
Csak azt az egyet jelöld be, amelyik eset akár többször is megtörtént!

Igen, az utcán találkoztam velük
Igen, a lakásomba bekopogtattak
Igen, már jártam is szektában
Nem, sosem találkoztam még ilyen emberekkel
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Vallás
Felmérés, hogy az oldalt megtekintők milyen vallásúak?
Te milyen vallású vagy, milyen felekezethez tartozol, milyen világnézeted van?

Római katolikus
Evangélikus
Protestáns
Baptista
Adventista
Pünkösdista
Iszlám
Távol-keleti vallású
Egyéb
Ateista
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Életkor
Felmérés, hogy az oldalt meglátogatók melyik korosztályba tartoznak.
Mennyi idős vagy?

18 év alatti
18-25 év közötti
25-35 év közötti
35-45 év közötti
45-55 év közötti
55-70 év közötti
70 év feletti
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Iskolai végzettség
Felmérés az oldalt meglátogatók iskolai végzettségét illetően.
Milyen iskolai végzettséged van?

8 osztály
Szakmunkásképző
Gimnáziumi érettségi
Szakközépiskolai érettségi
Technikus végzettség (érettségi utáni szakképzés)
Főiskolai
Egyetemi
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Foglalkozás
Felmérés, hogy az oldalt meglátogatók milyen területen dolgoznak
Mely területen dolgozol?

Műszaki (mérnök, technikus, szakmunkás)
Telekommunikáció, informatika
Egészségügy
Idegenforgalom, turizmus
Közigazgatás, pénzügy
Oktatás, kutatás
Nemzetvédelem , büntetésvégrehajtás
Kultúra, művészet
Diák
Nem dolgozik, nyugdíjas
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Politikai hovatartozás
A honlap politikailag semleges, csupán a látogatók politikai irányultságát
hivatott felmérni ez a szavazó box!

szélső jobb
jobb
métsékelten jobb
közép
politikailag semleges
mérsékelten bal
bal
szélső bal
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Ismeretelmélet

Ismeret

Ismeretnek nevezzük a valóságra vagy annak valamely részére, témájára vonatkozó tapasztalatokat, általánosításokat, fogalmakat. Aki ismer valamit, az tájékozott (informált), tapasztalt a "valamiben", míg aki nem, annak hiányosak az ismeretei vagy nincs fogalma a dologról.

Az ismeret fogalom kapcsán meg kell különböztetnünk azt, ami a "fekete dobozban", a fejünkben van, attól, amit ebből megosztunk a másik emberrel a valamilyen típusú kommunikációs aktusban. A történelemben az utóbbiak közül az írásbeli kommunikáció termékei maradtak fenn legnagyobb számban, így az ismeretek megjelenési formájáról, mások számára is emészthető ábrázolásáról szólva a nyelv, az írás és a könyv fogalmaink körül kereskedhetünk leggyorsabban, míg az ismeret reprezentáció, amely az ismeretek tipizálása, csoportosítása, tárolása, visszakerése, átalakítása, stb. műveletekre is gondolva - ma bonyolult, számítástechnikai képzettséget is igénylő területnek számít.

Az ismeretek tartalmi megkülönböztetésének egyik módja a kategorizálás, másik módja lehet a hordozó, műfaj, vagy az ismeret egyéb minősége (frissesség, érthetőség, hozzáférhetőség, ár, stb.) szerint való. Számunkra itt és most talán a következő, ettől eltérő alapú osztályozásnak lehet különösebb haszna.

Trivia

Az egy dolog, szó, fogalom kapcsán leghamarabb felidézhető adatok, tények, asszociációk. Ezek gyakran egybeesnek az adott szó első értelmező szótári jelentésével, a dolog kapcsán hallható reklámszövegekkel, a hétköznapokban használt fordulatokkal (közhelyek), stb. körével. A csoport prototipus alapján ezt trivianak nevezzük.

A triviát meghaladó terjedelmű, de jellegét még megtartó általánosítások valamilyen kategorizálási módszer szerint, valamilyen osztályozási rendszerbe, nómeklatúrába foglalt gyűjteményének vagy annak egy részének a neve a lexikális ismeretek.

Recept

Az előbbiektől eltérő, tartalmát és bonyolultságát, nehézséget tekintve igen széleskörű ismeret típus a recept (vagy angolul "how to.." és a "know-how") amely lényegét tekintve azt tartalmazza, hogy miként és hogyan lehet vagy kell egy adott új vagy nem új dolgot előállítani, megcsinálni. Az étel elkészítésétől, praktikus házkörüli tennivalóktól az űrhajók vezetésének útmutatójáig ez számtalan, különböző hosszúságú és megfogalmazású, utasítás, algoritmus, szabályzat jellegű, főleg írott, erősen struktúrált szövegeket jelent.

Az ismeretek differenciálatlan tengerében való másfajta szempontú eligazodást a nyelvtani ismeretek segítik. Onnan nézve egy szövegrész alapvetően két típusú:

1. vagy cím, címke, elnevezés jellegű - és általában főnév, vagy névszói kifejezés,

2. vagy üzenet jellegű, azaz olyan szöveg, amely egy vagy több mondatból áll, amely szófüzérben az előbbi elemen kívül szerepel legalább egy állítmány is.

A cím, címke, stb. tipusú szöveg vagy ismeret valójában névként viselkedik, ezért az ismeretszerzés első lépcsőfokán áll, annak kezdete. Az üzenet ezzel szemben későbbi képződmény és a szövegnek mintegy konklúziója, befejezése.

Egy másik szemszögből (nyelvtan) ismereteink a mondatalkotó szótipusok, kifejezések szerint is csoportosíthatók, illetve maga a gondolkodás a különböző síkokon való haladás, átkapcsolás eszköze. Egy síkon belül (pl. mondat modell) a cél és az ok "billenőkapcsolós" viszonyban van, ahogy bizonyított tény, hogy a valóság leírására használt oksági és teleologikus modellek egyenértékűek, l. fizikában fénytan, mechanika.

Ismeretelmélet

Ismeretelmélet (Episztemológia)

Az ismeretelmélet, más néven episztemológia a megismerés feltételeit, határait meghatározó tanítás. A megismerés módszereit próbálja meghatározni, a tudományok alapjaival foglalkozik. Azt szeretné meghatározni, hogy mi a tudás, illetve, hogy mi a tudás megszerzésének legbiztonságosabb útja. Témakörébe egyaránt beletartozik a megismerés szubjektuma mint objektuma is.

Ismereteket két forrásból szerezhetünk: a tapasztalatból (a posteriori) vagy az elme működése révén (a priori). Továbbá ismereteinket másik két osztályba sorolhatjuk, attól függően hogy bővítik ismereteinket (szintetikus igazságok), vagy inkább magyarázzák azokat ( analitikus igazságok).

A priori

A priori (lat. "abból ami korábban van") A tapasztalatot a tényeket megelőző tudás ellentéte a posteriori azaz a tapasztalatbólszármazó ismeret. Eredetileg a késő skolasztika Arisztotelész forditásaiban merül felmelyben az okból az okozatra történő következtetést a prioronakaz okozatból (azaz a tapasztalt jelenségekből) az okra történő következtetést pedig a posteriorinak nevezték. Az újkori filozófiában módosúlt jelentést kap: az a priori kijelentések - azon kívül hogy tapasztalattól függetlenek - szükségszerű és univerzális érvénnyel bírnak (pl. René Descartes). Az a priori kijelentések tapasztalati adatok felhasználása nélkül tehetők: pl. "két páros szám összege szintén páros szám" kijelentés érvényessége közvetlenül belátható. Az a priori következtetések igaz premisszák és a következtetés szabályainak betartása mellett tapasztalati megerősítés nélkül is helytállóak (pl. a matematikai bizonyítások). Az a priori fogalmak (ideák) az empirista filozófiában merülnek fel:azokat a fogalmakat jelölik vele melyek nem származhatnak a tapasztalatból (pl. a szubsztancia fogalma). Immanuel Kant filozófiájában központi szerepet játszik a priori fogalma. Szerinte a kijelentések feloszthatók az analitikus-szintetikus és az a priori-a posteriori fogalompár segítségével. A filozófia feladata a priori szintetikus állítások rendszerének feltárása.

Akkor mondhatjuk valamiről, hogy tudjuk, ha e tudásunk igazolt. Napjainkban, az analitikus filozófia, mint fő irányzat nem azt vizsgálja, hogy hogyan szerzünk ismeretet, hanem inkább fogalmilag elemzi a megismerést.

Az ismeretelmélet egyik fő feladata, hogy megmondja, mikor igazolt egy hit, mikor mondhatjuk valamiről, hogy igazoltan tudjuk, hogy igaz vagy hamis. Általános sémája a következő:

S tudja, hogy P akkor és csakis akkor,ha
* P igaz
* S azt hiszi, hogy P igaz
* S igazoltan hiszi, hogy P

( Gettier szerint a fenti séma hamis, mert a feltételek nem elégségesek annak bizonyítására, hogy S tudja, hogy P.)

Gettier rövid cikke után számos kísérlet történt egy szüksélges és elégséges feltételrendszer meghatározására, a vita ma is folyik, ld. Osiris, 2002.


Az analitikus ismeretelméletet mérsékelt empirizmus jellemzi, azaz az ismeret legfőbb forrásának a tapasztalatot tekinti, azonban nem zárja ki, hogy van nemcsak a tapasztalatból származó ismeret, azonban ezek köre nagyon szűk. A fogalomalkotást kreatív, szabad tevékenységnek tekinti, a fogalmaink nem vezethetők vissza érzéki benyomásokra.

Tökéletes bizonyosságot a tudás terén nem érhetünk el (fallibilizmus). Az ismeretelméleti vizsgálodásoknak három fő kérdésköre van:

  • A tudás
  • Az érzékelés
  • A szkepticizmus

A tudás

A filozófusok általában háromféle tudást különböztetnek meg: (1) ismertség általi tudás (valamely személy ill. esemény ismerete); (2)képesség tudás (pl. valamely nyelv megtanulásának a képessége); propozicionális tudás (olyan helyzetek amelyre vonatkozólag lehetnek ismereteink, pl. lehet ismeretünk arról, hogy az asztalon van egy csésze).

Az érzékelés

Az érzékelés öt érzékszervünk – látás, hallás, szaglás, tappintás, izlelés – valamelyikének a használata. Ezeken keresztül ismerkedünk meg a világgal, rajtuk keresztül teszünk szert tudásra.

Az érzékelés aktusa két összetevőből áll: az érzékelt tárgyból, illetve ezeknek a tárgyaknak az érzékeléséből.

A szkepticizmus

A szkeptikus olyan valaki, aki kételkedik mindenféle tudásban addig, amíg nem szerez megfelelő bizonyosságot róla.

Irodalom

Kibédi Varga Sándor: Valóság és érték

 

Közel 20 év után visszatért az F-Zero sorozat. És micsoda visszatérés volt! Olvass róla itt.    *****    Mindenkinek kedvezõ árakkal, születési horoszkóp, párkapcsolati elemzés, gyermek és gyermektervezési horoszkóp! Kattints    *****    A Super Mario Bros. Movie az idei év egyik legjövedelmezõbb animációja. De vajon annyira jó is? Olvass róla itt.    *****    A Gran Turismo azon filmadaptációk közé tartozik, amit érdemes megnézni. Olvass róla a Gaming Haven-en!    *****    A most õsszel érkezõ Yuzuki-san Chi no Yon Kyoudai. ígéretes animének tûnik. A négy testvérrõl bemutatót itt olvashatsz.    *****    RITA-ORA.NET / Megnyílt Magyarország egyetlen Rita Ora rajongói oldala! Látogass el hozzánk és olvasd el a friss híreket    *****    Ismerd meg a Bakuten!!-t, olvasd el az 1. rész részletes elemzését! Késõbb további elemzések várhatók. Anime Odyssey!    *****    Találd meg álmaid otthonát! Simonyi ingatlan Debrecen Találd meg álmaid otthonát! Simonyi ingatlan Debrecen Álom otthon.    *****    Mivel a Kaze ga Tsuyoku Fuiteiru anime karakterei fiatal felnõttek, ezért a személyiségüket is mélyebben lehet elemezni.    *****    A Wave Race: Blue Storm egy nagyon jó nyári játék. És még több más játékról is olvashatsz: The Gaming Haven!    *****    Ha augusztus 19, akkor Haikyuu!!-nap! A közzétett bejelentésekrõl olvashatsz itt.    *****    Barbie(2023) - Barbie(2023) - Barbie(2023) Barbie(2023) Barbie(2023) Barbie(2023) Barbie(2023) Barbie(2023) Barbie(2023)    *****    A Wave Race 64 több mint 25 éve jelent meg, mégis jó minden nyáron játszani vele. Több más játékról is olvashatsz itt!    *****    Folyamatosan bõvülõ információk a Donkey Kong-tól a Super Mario Bros. Wonder-ig. Hungarian Super Mario Fan Club!    *****    Rózsaszínbe csomagolt társadalomkritika - Barbie(2023) - Rózsaszínbe csomagolt társadalomkritika - Barbie(2023)    *****    A Romeo no Aoi Sora egy csodálatos anime. Errõl és több más animérõl is olvashatsz. Anime Odyssey!    *****    Arikawa Hiro: A búcsúzó macska mellett több könyvrõl is olvashatsz recenziókat. Nézz szét a bõvülõ magánkönyvtáramban.    *****    Most rendelhetsz saját, vagy szeretteid részére születési horoszkópot és 3 éves elõrejelzést nagyon kedvezõ áron. KATT!    *****    Komoly lehetõség! Rendelj egy születési horoszkópot + 3 éves elemzést,most csak 2500 Ft ot. kell fizetni. Nézd meg, Itt!    *****    Egy horoszkóp által megismerni saját képességeidet, tulajdonságaidat, nem kíváncsiság, hanem intelligencia, rendeld meg!