Anti-szekta: Egy portál az egyre jobban terjedő szekták veszélyeiről - Valamint vallástudományi ismeretterjesztés
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Menü
 
Szektákról általában
 
Segítség, tanácsok
 
Keresztény szekták
 
Álkeresztény szekták
 
Okkultista szekták
 
Fajgyűlölő szekták
 
Ősi szekták
 
Egyéb vallási szekták
 
Üzleti szekták, hálózatok
 
Vallástudományi fogalmak, meghatározások, leírások
 
Magánvéleményeim - Saját írásaim
 
Egyéb: Filozófia
 
Egyéb: Pszichológia
 
Egyéb: Szociológia
 
Egyéb
 
Szektás a családban/ismerősök között
Szektás a családban/ismerősök között
Tudomásod szerint van-e a családodban és/vagy ismerettségi körödben szektás?

Igen, van
Nem, nincs
Nem tudom
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Volt-e már dolgod szektásokkal?
Volt-e már dolgod szektásokkal? Találkoztál-e már szektásokkal?
Csak azt az egyet jelöld be, amelyik eset akár többször is megtörtént!

Igen, az utcán találkoztam velük
Igen, a lakásomba bekopogtattak
Igen, már jártam is szektában
Nem, sosem találkoztam még ilyen emberekkel
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Vallás
Felmérés, hogy az oldalt megtekintők milyen vallásúak?
Te milyen vallású vagy, milyen felekezethez tartozol, milyen világnézeted van?

Római katolikus
Evangélikus
Protestáns
Baptista
Adventista
Pünkösdista
Iszlám
Távol-keleti vallású
Egyéb
Ateista
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Életkor
Felmérés, hogy az oldalt meglátogatók melyik korosztályba tartoznak.
Mennyi idős vagy?

18 év alatti
18-25 év közötti
25-35 év közötti
35-45 év közötti
45-55 év közötti
55-70 év közötti
70 év feletti
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Iskolai végzettség
Felmérés az oldalt meglátogatók iskolai végzettségét illetően.
Milyen iskolai végzettséged van?

8 osztály
Szakmunkásképző
Gimnáziumi érettségi
Szakközépiskolai érettségi
Technikus végzettség (érettségi utáni szakképzés)
Főiskolai
Egyetemi
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Foglalkozás
Felmérés, hogy az oldalt meglátogatók milyen területen dolgoznak
Mely területen dolgozol?

Műszaki (mérnök, technikus, szakmunkás)
Telekommunikáció, informatika
Egészségügy
Idegenforgalom, turizmus
Közigazgatás, pénzügy
Oktatás, kutatás
Nemzetvédelem , büntetésvégrehajtás
Kultúra, művészet
Diák
Nem dolgozik, nyugdíjas
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Politikai hovatartozás
A honlap politikailag semleges, csupán a látogatók politikai irányultságát
hivatott felmérni ez a szavazó box!

szélső jobb
jobb
métsékelten jobb
közép
politikailag semleges
mérsékelten bal
bal
szélső bal
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Lélek

Lélek

A lélek szót több értelemben is használjuk, mely így több fogalmat takar. Először is érdemes külön választani a szellem fogalmától. Az előbbi (vallásos és) spirituális értelemben a halhatatlan részt, az örök elpusztíthatatlan eszenciáját jelenti az embernek, mely több hit szerint lélekvándorlás folytán több élőhöz is kapcsolódhat egymás után. A szellem a lélek és az élő test kapcsolatát valósítja meg. E kapocs a halállal feloldódik, a test elmúlásával rendszerint távozik e világból. Egyes hitek szerint, egyéb élőlények is rendelkeznek efajta halhatatlansággal, ezek például az indián és a hinduizmus hitek.

A lélek fogalmát, más értelmekben az előbbi fogalommal valamilyen hasonlóságot találó helyzetekben használjuk, például lelkesen végzi a munkáját.

Filozófiai, vagy tudományos szempontból a "lélek" egy olyan közhasználatű szó, amelynek jelentése változó, és rosszul körülhatárolt. A "lélek" szó körülbelüli jelentéséhez kapcsolódó tudományos szempontból kezelhetőbb fogalmak a psziché, érzés, tudat, éntudat.

A Pallas Nagy Lexikonában

"Lélek: Minthogy a test egy ideig a halál után is fenmarad, de mozdulatlanul, az érzés, beszéd stb. képessége nélkül, egy szóval élettelenül, már korán, a legprimitivebb népeknél, keletkezett az a felfogás, hogy az élet jelenségeinek a testtől külön való oka van: a L., mely amig az ember (állat) él, a testben lakik, a halál után pedig mint külön való (lehellet, szél, szellem) elválik tőle s elhagyja. (l. Életerő). A filozofia azután sokféle kisérletet tett ez ősrégi meggyőződést tudományosan formulázni, határozott fogalom formájába öltöztetni, s a világ mivoltának általános felfogásába beilleszteni. A legelterjedtebb formulázás a következő: Valamint az anyag hordozója az anyagi jelenségeknek, más szóval e jelenségek, tulajdonságok szubstanciája, állománya, azonkép a L. is külön szubstanica a lelki jelenségek önálló, való hordozója: a két szubstancia pedig abban különbözik, hogy az anyag részekből van összetéve, a L. feltétlenül egyszerü: az anyag tért foglal el, a L. nem kiterjedt; a L.-nek van tudata, öntudata, gondolkodik, érez, akar; az anyagon semmi effélét nem észlelhetünk: az anyag tulajdonságairól, jelenségeiről érzékeink tudósítanak; a L. jelenségeiről, melyekről az érzékek hirt nem adhatnak, csak a tudat útján nyerhetnek tudomást; szóval kétféle szubstancia van: anyagi és anyagtalan. Ehhez kapcsolódnak azután a különböző vallási felfogások, melyek a L. halhatatlanságát, de a szabad akaratot is az anyagtalan, külön szubstanciaként létező L. fogalmára alapítják. Mennél határozottabb formát öltött a L. halhatatlanságába vetett hit, annál élesebben különült el a filozofiai felfogásban is a L. mint külön anyagtalan szubstancia fogalma a test fogalmától. A görög filozofiában ez az éles különválás nincs meg; külön lelket a legtöbb görög filozofus elfogad, de nem tartja e külön lelket egyébnek, mint igen finom anyagi valónak; némelyek a testi részek harmoniájának mondják, mig Platon és Aristoteles is részekből összetettnek mondják a lelket és csak a L. egyik részének tulajdonítanak halhatatlanságot. A keresztény vallás mind élesebben kifejlődő dualisztikus világfelfogásával, a földi s mennyei élet szigoru elkülönítésével nagy hatással volt a filozofiai gondolkodásra, mely évszázadokon át arra szorítkozott, hogy a vallás dogmáit támogassa és bizonyítsa. Mikor pedig a filozofiai Descartesban mintegy önállósítja magát, legszigorubban állapítja meg a L. és test dualitását. Descartes fejti ki, hogy van két szubstancia, az egyiknek, a testnek mivolta a kiterjedésben merül ki, a L.-é a gondolkodásban. Ezt a felfogást nevezzük dualizmusnak, s amennyiben a L. immaterialitását tanítja: spiritualizmusnak. A dualizmussal szemben áll az emberi gondolkodásnak ama hasonlókép ősrégi tendenciája, a két különböző elvet egyre vezetni vissza, a monizmus, mely többféle formában jelentkezett. A legegyszerübb s talán a legrégibb is: a materializmus (l. o.), mely a lelket is testnek mondja, illetőleg tagadja, hogy a testen kivül, a testtől külön volna anyagtalan szubstancia. Descartes-tal egyidejüleg jelentkezik Gassendiben (l. o.), majd Hobbes fejti ki rendszeresebben (l. o.), mig a XVIII. sz.-ban az élettan kifejlődésével tapasztalati alapot nyer, melyre először Lamettrie helyezi (l. o.), mig végre a XIX. sz. ötvenes éveiben a fiziologia teljes készletével lép síkra és főleg az 50-es években antifilozofikus és antiteologikus tendenciával a legszélesebb körökbe ható szellemi mozgalommá válik (Büchner Lajos, Vogt Károly, Moleschott stb.). De monisztikusoknak kell mondanunk azokat a fölfogásokat is, melyek az ellenkező elv egyetemesítésével keresik a világfölfogás egységét; ennek is többféle a formája. Spinoza is monista; a gondolkodást elkülöníti ugyan a kiterjedéstől, de mindkettő azon egy szubstanciának csak két különböző attributuma. De Leibniz is az, a monászok világrendszerével; mert csak monászok vannak s a monász szellemi; igy csak lelkek vannak s amit anyagnak nevezünk, voltakép szintén lelki természetü; ez az igazi spiritualizmus. Kant ezeken a pártokon kivül állva, új megoldást keresi a régi problemának a jelenség fogalmában. Minthogy csak jelenségeket ismerhetünk meg; minthogy minden tudásunk tehát csak tapasztalati, és a világra magára, a magán-valóra fogalmaink nem alkalmazhatók; szóval: minthogy a test is csak jelenség ránk nézve, melynek való mivolta teljesen ismeretlen előttünk, se azt nem tudhatjuk, hogy a test maga tud-e gondolkodni, vagy kell-e ehhez egy külön való, a L. A lelki élet csakugy jelenség, mint a testi: mivoltukról nem tudunk semmit, se azt, egyek-e, se külön valók-e. Kant azután még tovább ment; ki akarja mutatni, miből származik az a tévedés, hogy mi a lelket különvalónak tartjuk; onnét, hogy a tudat egységéből a L. egységére következtetünk. A L. léte, Kant szerint, se nem bizonyítható, se nem cáfolható. Mai nap is e három felfogás küzd egymással.

A fiziologusok majdnem kizárólag ragaszkodnak a materialisztikus fölfogáshoz, ha nem is valamennyien ahhoz a formájához, hogy e felfogásnak metafizikai értelmet tulajdonítanának; de az agyvelőt tekintik a lelki jelenségek egyedüli organumának s annak alkatában valamint funkcióiban keresik a lelki élet jelenségeinek magyarázatát; a filozofusok két pártra oszolnak; mig az egyik Kanthoz ragaszkodik s lemond a kérdés metafizikai eldöntéséről, a másik ragaszkodik a L. szubstancialitásához; az utóbbiak vezére Lotze (l. o.). A materialisták argumentuma, hogy a lelki jelenségek közül akárhány szinte szemmel láthatólag az agyvelő működésétől függ, ennek megzavarása folytán megzavarodik, megváltozik vagy megszünik; mindazonáltal tényleg nem sikerült valóságos lelki jelenségeket az agyvelőben lokalizálni. A spiritualisták főerőssége, hogy a lelki jelenségek legegyszerübbje is merőben (toto genere) különbözik a testiektől, az érzet megfelel ugyan a testi jelenségnek, függ tőle, de abból nem következik, hogy azonegy vele; továbbá a tudat egysége, egységesen kapcsoló funkciója még analogiát sem talál a testi életben. De nagy nehézségekkel is kell a spiritualizmusnak megküzdenie. A főbb nehézségek: Hogyan hat immaterialis való a testre; hol van a lélek; hogyan jő a testbe s több eféle. Hogy az állatoknak is van lelkük, jóformán mindenki elismeri; némelyek a növényeknek is tulajdonítanak, némelyek az élettelen dolgoknak is, végül a dualizmus nem zárja ki egy világlélek fölvételét sem. Nagyon érdekesek a L.-ről való fogalmak a primitiv népeknél Bastian, Kuhn s mások etnográfiai munkáiban. V. ö. Lange, Gesch. des Materialismus.

L. a magyar néphitben a. m. kisértet, hazajáró síri szellem, vagy démon egyáltalában, de különösen gonosz démon (gonosz L.); ezzel ellentétben jótét L. a jóságos démon. Lelkek órája az éjféli idő, melynek a babonás hit szerint az első kakasszó vet véget. A jó L. a jámbor, tehát üdvözült megholtak lelke, a gonosz pedig az elkárhozottaké. Közép helyütt állnak a tisztitóhelyen szenvedők lelkei, kik, amig bűneiket le nem vezeklették, az élőket háborgatni fel-feljárnak, kivált ha követelésük van ellenük, leginkább pedig ha e követelés olyan, amelytől síri nyugalmuk és a másvilágon való megigazolásuk függ; tehát első sorban jogtalanul szerzett vagyon visszatérítése, elásott kincs feltárása, misék mondatása, kegyes alapítványok stb. kieszközlése végett járnak fel és haza az ily lelkek. A L.-re vonatkozó népies felfogás eredetét és fejlődését illetőleg l. Animizmus és Árnyak."


Linkek

Lélekkel kapcsolatos linkek gyűjteménye: www.lelek.lap.hu

 

Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, nagyon fontos idõnként megtudni, mit rejteget. Keress meg és nézzünk bele együtt. Várlak!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését!    *****    rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com    *****    Vérfarkasok, boszorkányok, alakváltók, démonok, bukott angyalok és emberek. A világ oly' színes, de vajon békés is?    *****    Az emberek vakok, kiváltképp akkor, ha olyasmivel találkoznak, amit kényelmesebb nem észrevenni... - HUNGARIANFORUM    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek... Közéjük tartozol?    *****    Minden mágia megköveteli a maga árát... Ez az ár pedig néha túlságosan is nagy, hogy megfizessük - FRPG