Anti-szekta: Egy portál az egyre jobban terjedő szekták veszélyeiről - Valamint vallástudományi ismeretterjesztés
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Menü
 
Szektákról általában
 
Segítség, tanácsok
 
Keresztény szekták
 
Álkeresztény szekták
 
Okkultista szekták
 
Fajgyűlölő szekták
 
Ősi szekták
 
Egyéb vallási szekták
 
Üzleti szekták, hálózatok
 
Vallástudományi fogalmak, meghatározások, leírások
 
Magánvéleményeim - Saját írásaim
 
Egyéb: Filozófia
 
Egyéb: Pszichológia
 
Egyéb: Szociológia
 
Egyéb
 
Szektás a családban/ismerősök között
Szektás a családban/ismerősök között
Tudomásod szerint van-e a családodban és/vagy ismerettségi körödben szektás?

Igen, van
Nem, nincs
Nem tudom
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Volt-e már dolgod szektásokkal?
Volt-e már dolgod szektásokkal? Találkoztál-e már szektásokkal?
Csak azt az egyet jelöld be, amelyik eset akár többször is megtörtént!

Igen, az utcán találkoztam velük
Igen, a lakásomba bekopogtattak
Igen, már jártam is szektában
Nem, sosem találkoztam még ilyen emberekkel
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Vallás
Felmérés, hogy az oldalt megtekintők milyen vallásúak?
Te milyen vallású vagy, milyen felekezethez tartozol, milyen világnézeted van?

Római katolikus
Evangélikus
Protestáns
Baptista
Adventista
Pünkösdista
Iszlám
Távol-keleti vallású
Egyéb
Ateista
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Életkor
Felmérés, hogy az oldalt meglátogatók melyik korosztályba tartoznak.
Mennyi idős vagy?

18 év alatti
18-25 év közötti
25-35 év közötti
35-45 év közötti
45-55 év közötti
55-70 év közötti
70 év feletti
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Iskolai végzettség
Felmérés az oldalt meglátogatók iskolai végzettségét illetően.
Milyen iskolai végzettséged van?

8 osztály
Szakmunkásképző
Gimnáziumi érettségi
Szakközépiskolai érettségi
Technikus végzettség (érettségi utáni szakképzés)
Főiskolai
Egyetemi
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Foglalkozás
Felmérés, hogy az oldalt meglátogatók milyen területen dolgoznak
Mely területen dolgozol?

Műszaki (mérnök, technikus, szakmunkás)
Telekommunikáció, informatika
Egészségügy
Idegenforgalom, turizmus
Közigazgatás, pénzügy
Oktatás, kutatás
Nemzetvédelem , büntetésvégrehajtás
Kultúra, művészet
Diák
Nem dolgozik, nyugdíjas
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Politikai hovatartozás
A honlap politikailag semleges, csupán a látogatók politikai irányultságát
hivatott felmérni ez a szavazó box!

szélső jobb
jobb
métsékelten jobb
közép
politikailag semleges
mérsékelten bal
bal
szélső bal
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
A Hit Gyülekezete

Sokféle irományt teszek közzé az adott szektára vonatkozó modulban. A különféle irományok között egy vízszintes egyenes vonal szab határt.

A lap alján linkajánlások!


Forrás: www.kolping.hu

Ennek a cikknek az íróját sajnos nem találtam meg. Az Érsekvadkerti Egyházközösség honlapján találtam a cikksorozatot, mely a legismertebb szektákról ad leírásokat. De az tény, hogy az író katolikus érzelmű, és a cikksorozata a katolikus nézetek alapján íródott a szektákról.

 

A Hit Gyülekezete (HGY)

    A Hit Gyülekezetének szekta-jellegét épp az egyház folyamatos történetének merev megtagadása, az ökumenizmus teljes hiánya bizonyítja. Az Úr Jézus az õ követõinek egységét akarta, ezért annak szétzilálása semmiképpen sem felelhet meg a krisztusi szándéknak (Jn 17,21).

1. Hogyan keletkezett a szekta?

    A gyülekezet magyar irányzatú. Alapítója Németh Sándor, aki elõbb teológiát is tanult katolikus volt, majd késõbb a reformátusok között - említése szerint - megkapta a "Szentlélek keresztségét". 1978-as újbóli vízkeresztség felvételét követõen 1979-tõl önálló imacsoportot szervez. Eleinte az ISTEN GYÜLEKEZETE elnevezésû közösségben tevékenykedtek, majd a nyíregyházi alapítású, metodista jellegû Magyarországi Evangéliumi Testvér közösséggel és külföldi szabadkeresztény közösségekkel keresték a kapcsolatot. Törvényes elismerésük 1989-ben történt, kiadványaik a külföldi új-pünkösdista mozgalommal állnak kapcsolatban.

2. Mit tartanak Jézusról?

    Elfogadják a Szentháromságot, az Ige örök létezését, s hogy a Szentlélek isteni személy, akit Szent Szellemnek neveznek. Németh Sándor szerint a Szent Szellem Máriában csak isteni magot helyezett el, amibõl EMBER-JÉZUS született, így Mária nem istenszülõ.
    A gyülekezet bálványimádásnak tekinti a "Mária- és kisjézuska" kultuszát, az eucharisztiát és a szentek tiszteletét.

3. Hogyan fogadják a Szentírast?

    Központi jelentõségû náluk, azonban sajátos, szektás biblia-értelmezéssel dolgoznak. Nem az eredeti szövegre kíváncsiak, vagy arra, hogy mit is akar mondani az õsegyház, hanem azt keresik, amit nekik mond az Írás. Mintha a tévedhetetlenség a hallgatóra, értelmezõre is vonatkozna. Pedig a sugalmazás a szentírókra érvényes csak (2 Tim. 3,16), az egyéni átértelmezés Pál apostol szerint is (Gal. 1,9) az egyéni találgaztások végeláthatatlan zsákutcájába viszi az igehirdetést.

4. Mennyiben keresztények?

    Mivel elfogadják a Szentháromságot, keresztények. Bár megvan náluk a Szentháromság nevére történõ keresztség, a "Szentlélek keresztsége" elhomályosítja annak jelentõségét. Az eucharisztiát bálványimádásnak tekintve még a reformáció közösségeiben meglévõ két szentség is háttérbe szorul, a pünkösdi elem túlhangsúlyozása pedig egyensúlyvesztéshez vezet.

5. Mit mondanak a katolikus Egyházról?

    A gyülekezet a maga létét a történelmi egyházak, fõleg a katolikus Egyház elleni kritikával kívánja megalapozni. A Jehova Tanúihoz hasonlóan az egyházat egyenesen Babilonnak, parázna anyának titulálja a Jel. 17,6. rész abszolút félreértelmezésével.

6. Miben áll az emberek üdvössége?

    A gyülekezet saját tagjait szentnek és prófétának tekinti. Ezért van az, hogy nem hajlandók párbeszédet kezdeni más, úgymond bûnös közösségekkel, akik sorsa nem más, mint a kárhozat. Szent Pál szerint (1 Tim. 2,4) Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, melybõl következik az, hogy egyetlen közösség sem zárhat ki másokat az üdvösségbõl.

7. Hányan vannak?

    Mivel magyar szektáról van szó, így csak a hazai adatok alapján lehet meg állapítani azt, hogy mintegy 36.000 fõ a létszámuk.

8. Hogyan térítenek?

    Fõiskolákon, kollégiumokban leszólítják a fiatalokat. A "jó ügy" érdekében a "hitgyülis" fiatalok nem riadnak vissza egy kis flörtöléstõl sem. A nagy egyházak közül fõként a katolikus Egyház tagjaira vetik ki hálójukat, valami féle feltételeket nem követõ hit lehetõségének felvillantásával.

9. Mivel keltenek ellenszenvet?

    A Gyülekezet a betegséget Isten büntetésének, a gyógyulást pedig a Szentlélek jelének tekinti. Pedig a betegség elfogadása is benne van Isten terveiben. Egészség és áldás, betegség és bûn azonosítása ószövetségi felfogást tükröz. Jézus ezt az egyenlõséget elveti (a vakon született esete: "Nem vétkezett sem õ, sem az õ szülei" (Jn 9,2), a javakban való bõvelkedést (Lk 12,21 ) pedig egyenesen evangélium-ellenesnek tekinti.

10. Miért nem fogadhatjuk el tanításukat?

    a/ Már a Krisztus utáni 5. században az eretnekek tagadták Mária istenszülõi méltóságát, az Ige megtestesülését, Krisztus isteni mivoltát. Ez tért vissza tanításukban. Úgy látszik, ebben a kérdésben számukra a Szentírás nem mérvadó. "Az Ige testté lett." (Jn 1,14).
    b/ A Hit Gyülekezete tévesen fogja fel a Szentlélek szerepét is. Vajon az Úr Jézus nem azért adta-e a tanítványoknak a Szentlelket, hogy alakítsák, gyógyítsák, építsék a közösséget? A lelki adományok "egyediesedése", magánkiváltsággá formálása semmiképp nem Krisztusi gondolat.

    c/ Ami Máriát illeti, az Igének adott testet, tehát joggal Istenszülõ. Egyébként Erzsébet is az "én Uramnak anyja"-ként nevezi Máriát. Az Úr kifejezés pedig egyedül Istennek járt ki a Bibliában. A Mária-tiszteletnek ugyan lehetnek túlzásai, de az istennõi mivolt katolikus szájbaadása elfogadhatatlan. Egyébként a tisztelet és az imádás tartalma nem azonos.

    d/ Az egyház sem a szenteket, sem azok képeit sohasem imádta. A szenteket az üdvösséghez vezetõ út példaképeinek tekintjük és közbenjárásukat kérjük.

    e/ Németh Sándor szerint üdvözítõ egyház nincs. Felvetõdik válaszul a kérdés: akkor miért alapított Krisztus egyházat (Mt 16,18), miért készítette felvezetõi feladatokra az apostolokat, miért adott nekik lelki hatalmat?

    f/ A katolikus Egyház Babilonnal azonosítása tévedésen alapszik, hiszen a Jelenések Könyve a pogány római birodalmat illeti ilyen jelzõkkel. A kétezer éves egyház tagjainak jócskán voltak is hibái, ebbõl azonban az, hogy az egyház egésze bûnös - nem következik. Egyébként is Krisztus megígérte az egyháznak, hogy a világ végezetéig vele maradva a pokol kapui nem vesznek rajta erõt. Vagyis az egyház sohasem válhat nem egyházzá, mint azt a gyülekezet tagjai mondják. Krisztus ígéretét pedig illik komolyan venni.

    g/ A gyülekezet öntömjénezése nem új az évszázadok során. Jézus világosan megmondta: "Aki magát felmagasztalja, azt megalázzák" (Mt 23,12).

    i/ A gyülekezet új keresztény életstílust - örömöt, sikert, bõvelkedést hirdet, melynek érdekében vet be minden élménykeltõ eszközt (ének, zene, tánc, extázis) az összejövetelein. Az evangélium tényleg örömhír, helye lehet az örömszerzés modern formáinak. A keresztény istentisztelet középpontjában azonban a szentmisének kell állnia, hiszen Krisztus önmagát adta Istennek tiszta áldozatul.

    j/ A gyülekezet önmaga igazolására látványos ördögûzésekre, gyógyításokra hivatkozik. Egy-egy jel azonban nem bizonyít semmit, mert az evangélium szerint az álkrisztusok is visznek végbe jeleket. E jeleket követõk pedig arról elfelejtkeznek, hogy Krisztusnál a gyógyítás nem öncél, hanem Isten szeretetének és uralmának jele (Lk 11,20), amely a keresztény élet egészétõl nem választható el.


Forrás: www.communio.hu

Mi az igazi probléma a HIT Gyülekezetével? Mi az alapja ennek a rosszallásnak (katolikus oldalról)? Ha lehetne kérni (nem hivatalos), de kimerítő választ várok, mert barátaim csak közhelyekben (sátánista, szekta...) tudnak válaszolni. Miért nem teszi vonzóvá magát a Katolikus egyház?

A vallások megítélésében mindig az az alapvető kérdés, képes-e betölteni azt amire vállalkozik. Ezt kell itt is megvizsgálni.
- A vallás = kapcsolat Istennel.
- A keresztény vallás = Kapcsolat Istennel Jézus által (Jézus személyének valódiságát és képességét ismertnek vesszük.)
- Ha Jézus képes a személyében létrehozni az Istennel a hiteles kapcsolatot, akkor az a következő kérdés, hogy miként lehet hozzá kapcsolatot találni? Jézushoz az őáltala alapított és vele egységben lévő közösség vezet el. "Aki titeket hallgat engem hallgat", "Íme én veletek vagyok a világ végéig", amelyik közösség ezt a jogfolytonosságot képes bizonyítani az az.
- Mely keresztény közösség őrzi a teljes krisztusi örökséget és birtokolja az ő képességeit?
Az a közösség, mely nevében, hagyományában és teológiájában ezt teszi az katolikus közösség. (katolikus, egyetemes = teljes) Alkalmazott jelentése: az a közösség, mely teljes krisztusi örökséget vállalja és birtokolja. (Ennek bizonyítása nagyobb lélegzetű lenne, csak egy
kiragadott példa álljon itt.)
Volt egy anglikán ember, aki ugyanezt a kérdést tette fel, úgy hívták John Henry Newman. Ő azért katolizált, mert erre a fenti állítást bizonyítottnak látta. Nyomán sok ezren tértek át vele együtt. Írásait ajánlom a kérdezőnek, ha ez a kérdés továbbra is érdekli.

A Hit Gyülekezete mit válaszol erre?
Nem elegendő, hogy én Németh Sándor és a Szentlélek úgy látjuk, hogy mi vagyunk az igaziak és az eddigiek mind tévúton jártak. Ezt azt jelentené, hogy a Szentlélek eddig tévesen vezette az embereket, egyházakat, de most rájött, hogy Ő az igazi.
A vallás lényege nem a benne lévő ember érzésében van, hanem annak vannak objektív ismérvei, melyeket fentebb tárgyaltunk.
A szekta mindig szűkít és elhatárol, szűkíti a vallási igazságot és elhatárolja magát az eddigiektől.
A vallásnak elsősorban igaznak kell lennie és aztán vonzónak. Természetesen az igazságot vonzóan kell képviselni. Ha akkor lesz vonzó, hogy azt nyújtja amit kívánnak, akkor valószínűleg előbb-utóbb kénytelen lesz eladni az igazságtartalmából.
A helyesen kereső azt kell kérdezze, hogy hol találom meg garantáltan a Krisztust, és nem azt, hogy hol képviselik azt a legvonzóbban. Ha valaki/valami kelleti magát akkor még nem lesz több a belső tartalma. Lehet rosszul is keresni. Köszönöm figyelmed.

>Mi az igazi probléma a HIT Gyülekezetével?
>Mi az alapja ennek a rosszalásnak(katolikus oldalról)?

A Hit Gyülekezet egy újpünkösdi közösség, akik szellemi gyökerüket egy angliai (Kenneth Hagin) és egy koreai (Paul Yonggi Cho) pásztor tanításából fejlesztették saját, magyar irányzatuknak megfelelően. Az Egyházról és a keresztény életről vallott felfogásuk jelentősen eltér a katolikus tanítástól. A vezetőjük volt katolikus kispap, aki az utóbbi években szellemi támadást intézett a katolikus Egyház ellen. Volt néhány évvel ezelőtt egy párbeszéd kezdeményezés, amit katolikus részről Dr. Békés Gellért OSB a Hit gyülekezet részéről Németh Sándor folytatott. Ennek a lejegyzett és megszerkesztett változata olvasható a Vigilai megfelelő számában, ahol részletesen felvonultatják azokat a problémákat ami a jelentős ellenérzést és tanításbeli különbséget kiváltották. Jelentős teológiai, lelkipásztori, pszichológiai értékelést találunk a négy nagy történelmi Egyház részéről az Ökumenikus Tanulmányi Füzetek 1992. decemberében megjelent 4. számában.
Ipoly

>Mi az igazi probléma a HIT Gyülekezetével?
Magánvéleményem (nem feltétlenül közlendő): más egy vallás, és más egy vallási alapú show. Azaz: nem érzem mögötte a lelkiséget. Lelkiség nem egyenlő a sok követővel.
>Mi az alapja ennek a rosszallásnak (katolikus oldalról)?
Míg a történelmi protestáns egyházaknál kiérezhető valamiféle lelkiség, bár tanrendszerük szerint egy részben szűkített, részben téves hitvallás szerint dolgoznak, a HGy-nél csak a szűkítettséget érzem. Emellett a tagjaik iránti igen erős fegyelmező hatás megkérdőjelezi a szabadságot.
>Ha lehetne kérni (nem hivatalos), de kimerítő választ várok, mert barátaim
>csak közhelyekben (sátánista, szekta...) tudnak válaszolni.
Mélyen nem ismerem a HGy-t, de jól érzékelhető számomra az aktuálpolitikai szerepük, ami szintén - nézetem szerint - ellentétes a vallás fogalmával.
>Miért nem teszi vonzóvá magát a Katolikus egyház?
A 2000 év alatt soha nem volt szempont, hogy az egyház "vonzó" legyen. Ne vonzó, hanem tartalmas legyen a tanítása, az élete, a szolgálata. A 2000 év alatt mindig rátaláltak azok, akik nem a vonzóságot, hanem a tartalmat keresték. Ha valaki unalmasságot, hibát, bűnt stb. keresett benne, azt is megtalálta. De aki az értéket, a tartalmat, az Istenkapcsolatot, a szent-voltot kereste benne, azt is megtalálta. Meg kell próbálni a mai egyházzal kapcsolatban is ezt, és sikerrel fog járni.
Üdv: Ambrus

A Hit Gyülekezetéről
(rövid összefoglalás az Ökumenikus Tanulmányi Füzetek 4. száma alapján)

Külföldi szabadkeresztény gyülekezetek, prédikátorok tanításai nyomán fogant új pünkösdi gyülekezet. Kiemeli a Szent Szellem (katolikus terminus szerint: Szentlélek) különösen meghatározó működését a gyülekezetek életében. A gyülekezet tagjai erős érzelmi benyomás hatására jelentős evangéliumi missziót folytatnak. A gyülekezet növekedéséért tudatosan imádkoznak (Paul Yonggi Cho hatás), és erőszakosan térítenek is. A Hit Gyülekezet létszámának kétharmadát (becsült érték) más történelmi Egyházaktól nyeri.

Istentiszteleteiken az első keresztény közösségek lelki élményeiből merítenek; a gyógyítások/gyógyulások, nyelveken szólás (A pünkösdi típusú felekezetek csaknem valamennyien az igazi érett tanítványság ma is megnyilvánuló jelének tartják a nyerlveken szólást.), dicsőítő imádságok jellemzők. Ezeket sok esetben túlhangsúlyozzák, ami egy emozionális élményhez vezet, melyet a lelkes időszak eltelte után egy jelentős krízis ébred föl a közösség tagjaiban. Elvetik a hagyományt, a szigorúan értelmezet szerveződést, ami ellentmondásnak tűnik, mert kezdetleges formákban megvan a Hit Gyülekezetben. Elutasít mindent ami a történelmi egyházak tanításában az évszázadok során megfogalmazódott. Szűklátókörűen csak az általuk preferált prédikátorok tanításit fogadják el Istentől sugalltnak. A Bibliát fundamentalistán értelmezik. A tudományos kutatásokat és a tudományt sajátosan értelmezik: vagy elfogadják, vagy elutasítják annak megfelelően, hogy tudják beilleszteni a rendszerükbe.

Amivel hatni tudnak: rámenősségük, bibliai jártasságuk, összetartásuk, csalatkozhatatlanságuk, a módszereik: nagyon kitudják választani az alanyukat, nagy látványos istentiszteletek sportcsarnokban, ahol jelentős tömeghatás érvényesül.

Kiadványaik: könyvek, hang- és videóanayagok, hetilap (Hetek, HitInfó), havilap (Új Exodus), és erőteljes média és Internet jelenlét (www.hit.hu).

A Hit Gyülekezetének legalapvetőbb irodalma (dogmaitkája?): Derek Prince, A kereszténység hat alaptanítása, I-II., Hit Gyülekezete, Budapest, folyamatos kiadás.


Forrás: Wikipédia

Hit Gyülekezete

A Hit Gyülekezete Magyarország negyedik legnagyobb protestáns-pünkösdista felekezete.

Létrejöttének főbb motívumai

1979-ben Németh Sándor alapította. A független pünkösdi-karizmatikus közösség a pártállami években csak illegalitásban tudta az istentiszteleteit megtartani. Rendezvényeit, vezetőit a kommunista titkosszolgálat megfigyelés alatt tartotta. 1989-re a gyülekezet létszáma már elérte a 2000 főt. 1989-ben az állam a Hit Gyülekezetét az 1895. XLIII. Törvénycikk alapján elismert vallásfelekezetté nyilvánította.

Hitnézetek

Hitalapelvek

 1. A biblia Isten igéje
 2. Szentháromság
 3. A megváltás és újjászületés elégséges és egyedüli feltétele a Krisztusba vetett hit.
 4. Újjászületés: aki hisz, hit által születik újjá.
 5. A karizmák (csodák, gyógyítások, nyelvekenszólás) az első századi egyházban jelen voltak, és ma is léteznek.
 6. A vízkeresztség megtérés után a bűnök bocsánatára történik.
 7. A "Szent Szellemmel való betöltekezés" vagy "Szent Szellem-keresztség" létezik (jelei a karizmák). Nem azonos az alámerítkezéssel, és nem egyszeri esemény.
 8. Angyalok: engedelmességre teremtett, lelki formában létező, szolgáló lények.
 9. Egyetemes egyház: Krisztusnak egy egyetemes "láthatatlan" egyháza van, mely a bármely egyházhoz tartozó igaz hívőkből áll.

Megváltottá válás folyamata

 1. Bűnbánat
 2. Megalázkodás Isten előtt.
 3. Krisztusba vetett hit, Krisztus helyettesítő álldozatának személyes elfogadása.
 4. Hit: Krisztus nevének segítségül hívása
 5. Bűnmegvallás őszíntén, megtört szívvel
 6. Megkeresztelkedés teljes alámerítkezéssel, a bűnök bocsánatára.
 7. A bűnök elhagyása mellett fontos Krisztus követése, és az Istennek odaszánt élet.

Az Egészség és gazdagság evangéliuma

Gyógyítás

Jólét és áldott élet

Ökumenizmus

A Hit Gyülekezete az újkori vallási megújulás egyik magyarországi képviselőjének tartja magát. A Gyülekezet elfogadja a korai kereszténység és a reformáció, valamint más, a kereszténységet előbbre vivő megújulási mozgalmak eredményeit és szellemi-erkölcsi értékeit. Napjainkban ez a megújulási folyamat világszerte új lendületet kapott, amely egyaránt érinti a hagyományos keresztény felekezeteket és a századunkban létrejött pünkösdi és karizmatikus egyházakat. A katolicizmussal és szövetségeseikkel hitéleti kapcsolatot nem tartanak fent, így egyetlen egyházzal sem, amelyik az ökumenizmus zászalaja alatt áll. Más magyarországi felekezetekkel sincsenek kapcsolatban.

1998. óta az egyszázalékos felajánlások alapján a Hit Gyülekezete a negyedik legtámogatottabb egyház Magyarországon. A Gyülekezet istentiszteleteit rendszeresen látogató hívek száma meghaladja az 50 ezer főt.

Tagsága

Tagsági díj és belépési nyilatkozat nincsen, bár állítólag a tized fizetése (a tag mindenkori jövedelmének 10 %-a) íratlan szabály. Bárki látogathatja az istentiszteleteket bármiféle kötelezettség nélkül.

A felekezethez tartozók számáról pontos adat nem áll rendelkezésre; a gyülekezet maga sem tart fenn nyilvántartást tagjairól. Gyakorlatban azt tekintik a gyülekezet tagjának, aki legalább heti egy istentiszteleten részt vesz.

A 2001. évi népszámlálás adatai szerint 3708-an vallották magukat a felekezethez tartozónak. Ez az adat azonban nagy valószínűség szerint nem valós, mivel a népszámláláskor nem volt kötelező a vallás megjelölése, illetve a Hit Gyülekezete külön kérte is követőit, hogy tagadják meg a válaszadást. Ezt a felekezet részben az akkori politika kisegyházellenességével indokolta, a népszámlálást is e politika eszközeként értelmezte. Mások szerint viszont a felekezet azért akarta elkerülni a megszámlálást, mert akkor a hangoztatott adatokat messze alulmúló számok kerültek volna nyilvánosságra.

A gyülekezet az egyszázalékos adófelajánlók száma (2006-ban 12 742 fő) alapján a negyedik, a felajánlott összeg (2006-ban 46 447 039 forint) alapján a hetedik a hazai egyházak sorrendjében. Az egy főre eső átlagos felajánlott összeg (2006-ban 3645 forint) megkérdőjelezi azt a korábbi vélekedést, miszerint a felekezet tagjai kifejezetten a módosabbak közül kerülnek ki.

A Hit Gyülekezete gyakorlatilag valamennyi magyarországi városban, illetve határon túli magyar településen megalapította helyi közösségét.

Ismertebb tagok és/vagy a gyülekezettel kapcsolatba hozható ismert személyek

Friderika - énekesnő

Pajor Tamás - zenész

Jancsó Miklós - filmrendező

Tamás Gáspár Miklós - közíró, filozófus

Demszky Gábor - Budapest főpolgármestere, az SZDSZ tagja

Hack Péter - jogász, egyetemi tanár, volt SZDSZ-es képviselő

Szervezeti felépítése, működése

A Hit Gyülekezete az önfenntartó egyházmodell híve. Az 1%-os adófelajánlásokon és az iskoláknak járó normatívákon kívül más állami támogatást nem vesz igénybe, a hívek a legtöbb helyen ma már önkéntes alapon jövedelmük 10%-ának felajánlásával, adományokkal és az aktivisták jelentős társadalmi munkájával tartják fenn a szervezeti működést. Korábban több vidéki közösségben kötelezően előírták a tized fizetését.

Az egyháznak mintegy háromszáz közössége működik szerte az országban és a határokon túl. Valamennyi szomszédos országban vannak helyi közösségei, továbbá Németországban és az Egyesült Államokban is.

A gyülekezetek jelentős része saját tulajdonú ingatlanban rendezi istentiszteleteit, melyek közül a mintegy tízezer fő befogadására alkalmas budapesti Hit Csarnok a legnagyobb, de Pécsett, Debrecenben, Nyíregyházán és Salgótarjánban is több mint ezer férőhelyes istentiszteleti csarnokban működnek a Hit Gyülekezete helyi közösségei. A Hit Gyülekezete Budapesten, Debrecenben, Pécsett, Nyíregyházán és Salgótarjánban működtet általános iskolát, Kecskeméten pedig óvodát. Az egyház államilag akkreditált teológiai főiskolája, a Szent Pál Akadémia Budapesten működik.

A Hit és Erkölcs Kulturális Alapítványt szintén a gyülekezet hozta létre, csakúgy, mint a Hites Adakozók Hálózatát, a rászorulók megsegítésére alakult karitatív-szociális szervezetet. A Hit Gyülekezete könyvkiadója, az Új Exodus Kiadó eddig közel egymilliós példányszámban jelentetett meg könyveket ismert keresztény szerzők tollából. A közösség zenei CD-i, kazettái százezres nagyságrendben keltek el eddig.

Összejövetelek jellegzetességei

Nyelveken szólás

Idegen vagy érthetetlen "angyali" nyelveken való beszéd. Ez a hallgatóság és a nyelveken szólást végző számára egyaránt érthetetlen; azonban -hitnézeteik szerint- nem értelmetlen "szósaláta" jellegű hangok hallatásából áll, melynek lefordítása a gyülekezet számára érthető nyelvre egy külön képesség, karizma.

Istentisztelet

A Hit Gyülekezete igyekszik hű maradni a Bibliához, amely az istentiszteletet nem köti rituális formához, de bizonyos alkotórészeiről beszél:

 • adakozás ("a kisebbik összeg az ördögtől van" elve alapján, ne sértsd meg az Urat!)
 • ima (könyörgés, hálaadás, közbenjárás, stb.), amely által Isten népe kifejezi háláját a már elvett áldásokért, és természetfölötti segítségért fordul Urához;
 • dicséret, dicsőítés: Isten kegyelmének hirdetése és magasztalása énekszóval (szívvel-lélekkel), hangszerekkel, tapssal, tánccal...
 • imádás: az Úr jelenlétében való leborulás, Isten elismerése abszolút Úrként, Neki való hódolás;
 • igehirdetés: az írott Ige felolvasása és magyarázata, valamint a Szent Szellemtől kapott üzenetek átadása;
 • tanítás: a Szentírás mélyebb összefüggéseinek feltárása;
 • bizonyságtevés: a hívők beszámolója Jézus Krisztus bennük, értük és mellettük végzett munkájáról;
 • úrvacsora: valóságos közösség Jézus Krisztus testével és vérével, ami minden áldás forrása;
 • a gyülekezet szellemi és fizikai szükségeinek ellátása a Szent Szellem ajándékainak működése által (pl. gyógyulásokért, szabadulásokért, anyagi áldásért, stb. történő ima). Ez a gyakorlatban a kézrátételes "fellökős" technikával forrott egybe.

Az istentiszteleteken a fentiek bármelyike – a helyi gyülekezet szükségeinek megfelelően – előtérbe kerülhet és meghatározhatja az egész összejövetel jellegét. Istentiszteletet szabadban és zárt helyen (magánházaknál, imaházban, sportcsarnokban, stb.) egyaránt tartanak.


Forrás: Wikipédia

Németh Sándor

Németh Sándor a Hit Gyülekezete vallási szervezet alapítója, vezető lelkésze.

Korai évek

Németh Sándor 1950-ben született a Nagykanizsa melletti Gelsén. A katolikus egyházból kilépve 1979-ben létrehozta az akkor még illegálisan működő Hit Gyülekezetét. Pásztori kinevezését az amerikai Fort Lauderdale-ben kapta. A neoprotestáns felekezet 1989-ben nyerte el az egyházi titulust.

A Hit Gyülekezet alapítása

Németh Sándor főszerepet vállalt a Hit Gyülekezet mellett működő intézmények megalapításában. Részt vesz a közösség teológiai (Új Exodus), illetve közéleti (Hetek) lapjának szerkesztésében, közreműködött a gyülekezet két oktatási intézményének megalapításában (Bornemisza Péter Általános Iskola és Gimnázium, illetve Szent Pál Akadémia). Kezdeményezésére jött létre a HAH, amely a Hit Gyülekezete jótékonysági intézménye. A HAH Ruandától kezdve az erdélyi árvízkárosultaknak élelmet és gyógyszereket szállított és szállít.

1996-ban Németh Sándor egyik fő szervezője volt a nemzetközi sikerű "Nem feledkezünk el Rólad, Jeruzsálem" elnevezésű jeruzsálemi konferenciának, amelyért az izraeli kormány, valamint Ehud Olmert akkori polgármester elismerésben részesítette.

Idehaza személyét és a Hit Gyülekezetét számos támadás érte az 1990-es évek végén, ám a több tucat pénzügyi és egyéb vizsgálat jogsértést, illetve erkölcsileg kifogásolható tevékenységet nem tárt fel. Emellett Németh Sándor sajtópereket nyert. 1998-ban felépült a Hit Gyülekezete budapesti csarnoka, a 12 ezer főt is befogadni képes modern Hit Park.

Németh Sándor a történelmi egyházakkal való kommunikációtól elzárja magát, így elutasítja az ökumenizmust, mint a keresztény emberek egységét célul kitűző mozgalmat.

"Vidám vasárnap" TV műsor

Több éve hétről-hétre látható Németh Sándor az ATV-n futó Vidám Vasárnap című egyházi műsorban. A magyar vallási műsorok között újszerűnek hat az élő közvetítés (mivelhogy kísértetiesen hasonlít az amerikai stílusú tömeg-showműsorokra), amely alatt a nézők betelefonálhatnak és kérdéseiket, imakéréseiket egy lelkészekből és teológushallgatókból álló stábbal megoszthatják, valamint kvízjátékokon is részt vehetnek.

Az elmúlt években számos könyvet publikált, például a Hit botrányát, amely megjelenése után hetekig a tíz legjobban fogyó könyv közé tartozott.

Németh Sándor a modern önfenntartó egyház, illetve az állam és egyház szétválasztásának híve. A katolikus tanításokat elutasítja. A régi reformátorok "Sola scriptura" (Csak az Írás) elvében hisz.


Forrás: www.uni-miskolc.hu

Fazekas Csaba történész, egyetemi oktató cikke.

Hit-viták

A parlamentben idõrõl idõre szóba hozzák a Hit Gyülekezetét. Legutóbb fideszes honatyák (Tóth Ferenc, Sasvári Szilárd) vélték szükségesnek napirend elõtt felhívni a figyelmet a tavalyi év egyik legnagyobb politikai és médiaszenzációját szolgáltató vallási közösségére. A gyülekezet sokak által kifogásolt belsõ viszonyai eddig is szerteágazó sajtópolémiához, interpellációkhoz, politikai pengeváltásokhoz vezettek, és reflektorfénybe állították a vallási és közéleti etika, hit és hatalom viszonyának kérdéseit. Vélhetõen hallhatunk még a jövõben is Németh Sándor gyülekezetérõl, hiszen a közösség és Molnár Róbert kisgazda honatya kölcsönösen feljelentették egymást, és a gyülekezettel kapcsolatos egyéb perek is kezdõdnek különféle bírói fórumokon. A gyülekezettel kapcsolatos viták, amelyek már eddig is sajnálatosan összegubancolódtak az egyházügyi törvény tervezett módosításával, a pereskedéssel több szempontból is rossz fordulatot vesznek.

A liberális tollforgatók egy része � egyelõre ellentétben a liberális politikusokkal � már hangot adtak ama véleményüknek, hogy Németh Sándor vezetési stílusa és megnyilatkozásai elfogadhatatlanok, amit akkor is ki kell mondani, ha mindezt egyes koalíciós honatyák a vallásszabadság és a kisegyházak elleni törekvéseik elsõ számú érveként hangoztatják. A gyülekezet számára persze a katolikus �bitangkassza�-botrányok és a halásztelki református iskolaügyek remek hivatkozási alapot jelentenek, hogy lám, lám, õk is. A nagy egyházak egyes szélsõséges (például a MIÉP mellett álló) személyiségeinek megnyilatkozásait is párhuzamba lehet állítani a Hit Gyülekezete nagy hatalmú vezetõ lelkészének nyilvánosságot kapott kijelentéseivel, melyekben intoleránsan lesajnált más felekezeteket, görbe tükörben mutatott be történelmi eseményeket. Ne feledjük azonban, hogy egyrészt a történelmi felekezetek ennél ma már jóval sokszínûbbek, másrészt e neoprotestáns kisegyház bõ évtized alatt jutott el a puritán Krisztus-követõk közösségétõl a mai botrányokig. S ez bizony sokkoló.

A Hit Gyülekezete kontra Molnár Róbert perbõl azonban Németh Sándor valószínûleg gyõztesen fog kikerülni � az ítélet szövegétõl függetlenül. Ha esetleg kijelentései miatt elítéli õt a bíróság, akkor a felekezeti intolerancia mártírjává nemesedhet, s számos korábbi tette feledésbe merülhet. Erre azonban kevés az esély, feltehetõen megnyeri a pereskedést, a gyõztes pózában mutogathat majd vádlóira. Ha ugyanis manapság számos zsidózónak, holokausztbagatellizálónak, antiszemita könyvek kiadójának haja szála sem görbül, miért pont õt ítélnék el közösség elleni izgatásért, amiért korábban a katolikus egyházat vagy a portugálokat en bloc lefasisztázta? Vagy miért pont õ ne tudná könyveléstechnikai húzásokkal fedezni esetleg kifogásolható pénzügyi manõvereit? A hitesek megnyilatkozásaiból úgy tûnik, egyaránt készülnek a jogállamiság megtestesítõinek és a zsarnokság áldozatainak szerepeire � holott egyik sem állna jól nekik, és végképp elhomályosítaná az egész Hit-vita lényegét. Az emberek istenfélelmével visszaélni ugyanis nemcsak az állam által szankcionálható � bíróság által elítélhetõ � módon lehet. (Nem gondolhatjuk komolyan, hogy csak az a kijelentés nevezhetõ például antiszemitának, amelynek megfogalmazóját jogerõs ítélet marasztalta el. És azt sem, hogy mindazok betartják az összes adójogszabályt, akiknek a könyvelésében az APEH nem talált kivetnivalót.)

Nem árt röviden felidézni, hogy hogyan is kezdõdött az egész 1998-ban. A közösség számos vezetõje nem akart mást, mint felhívni Németh Sándor figyelmét a gyülekezetükben felmerült problémákra, meggyõzni vezetõjüket egyes (egyáltalán nem teológiai jellegû) korrekciók szükségességére. Németh és környezete azonban elképesztõ ingerültséggel reagált erre, a felszólamlókat egy pillanat alatt mindenre elszánt belsõ ellenséggé diabolizálta, úgyhogy csak egy út maradt számukra: kifelé. A média érdeklõdéssel fordult a kiutált exhitesek nyilatkozatai felé, akik egyáltalán nem vették rossz néven, hogy végre megtudja a közvélemény (illetve egykori közösségük tagsága), mi is folyik a Hit Gyülekezetében. Tényszerûen, bûnbánattal �pakoltak ki� a gyülekezet vezetésének módszereirõl, és szerintem ebbe a folyamatba illeszthetõ Bartus László elhíresült Fesz van címû könyve is. Aztán a Hittel szembeni jogos kritikákba egyre jobban beleszövõdtek a jobboldali politika � eléggé disszonáns � hangjai. A kormánykoalíció ugyanis örömmel vetette rá magát a gyülekezet ügyeire, remek támadási felületet sejtve az ellenzéki SZDSZ-szel szemben. (Persze ha valaki kvázipártként indul a választásokon, mint a Hit 1998-ban, és meglehetõsen rámenõs politikai kampányt folytat, az ne csodálkozzon rajta, ha a katasztrofális fiaskó után egy egész pályás letámadásban gondolkodó politikai kurzus nekiesik.)

A liberálisok bizony hibát követnek el, ha a vallási kisebbségek védelmében folytatott jogos küzdelmük során megfeledkeznek a Hit Gyülekezete ügyeit illetõ állásfoglalásról, és magukat így óhatatlanul Németh Sándor, nem pedig a vallásszabadság szolgálatába állíthatják. A kettõ ugyanis � a Hit sugalmazásával szöges ellentétben � nem azonos. (Gondoljunk csak arra, hogy számos keresztény kisegyház a vallásszabadság szûkítésétõl ugyanúgy nyilatkozatban határolódott el, mint a Hit Gyülekezetétõl.) Nem árt elgondolkodni azon, hogy a gyülekezet 1998-as szakadásakor Németh Sándornak és körének megnyilatkozásai tökéletesen megfeleltek egy tekintélyuralmi rendszer jellegzetes reakcióinak. A vezetõ lelkész a jobbító szándékú ellenvéleményt sem tûrte meg saját egyházában, amelyben a hozzá való hûség lett minden cselekedet minõsítésének mércéje. Nem elsõsorban az bántotta õt, amit kritikusai mondtak, hanem az, hogy egyáltalán beszéltek róla. A fennhatósága alól kivált kisegyházakról szóló nyilatkozatai pedig szerepelhetnének Orwell Állatfarmjában vagy Bacsó Péter Tanújában. A szakadárokat még a Hit múltjából is ki akarták retusálni.

A gyülekezetnek érdekei érvényesítéséhez nem szövetségesekre, hanem cinkosokra van szüksége, s ezért is láthatják (láttatják) kritikusaikat egységbe tömörült ellenséges frontként az exhites kisegyházaktól Bartuson és Molnár Róberten át egészen a �hites mételyt� (jaj!) kiirtani akaró MIÉP-ig. A differenciált megítéléssel elveszne a lendület és a reménye, hogy feddhetetlen gyõztesként kerüljenek ki a Hit-vitákból. Gondolataiban a különbözõ irányú kritikák �kampánnyá� álltak össze, a sikeres pereskedés következményeként pedig könnyen elhatalmasodhat rajta az önigazoltság. (Mellesleg évekre elodázva a Hit Gyülekezete belsõ megújulását is.)

Kezdetben, amikor Németh Sándor ellen nyilatkoztak egykori presbiterei a sajtóban, a gyülekezet nehézkesen magyarázkodott, hol nyilatkoztak, hol nem, hol visszavonták nyilatkozataikat. A pereskedések kezdete óta egyre magabiztosabbá váltak, õszinte örömmel várják a tárgyalásokat, óhatatlanul azt a benyomást keltik: ez inkább az õ terepük, belsõ viszonyaik helyett szívesebben beszélnek a vallásgyakorlás demokratikus alapjogáról a velük acsarkodókkal szemben. Nem szívesen beszélnek arról, amit a �szakadárok� mesélnek. Viszont készséggel �perelnek a velük perlõkkel és harcolnak a velük harcolókkal�. (A fent jelzett biztos siker jegyében jelentették fel a Honvédelmi Minisztériumot is tábori lelkészségük eléggé nyilvánvaló okokból történt megszüntetése miatt.)

Ezek a perek azzal a veszéllyel fenyegetnek, hogy az egész Hit-vita a betiltás�nem betiltás dimenziójára egyszerûsödik, elfedve a lényeget, azt, hogy Németh Sándor tanításait vagy vezetõi módszereit alapvetõen vallásetikai megfontolásokból lehet kifogásolni. A kormánypártok (ideértve ezúttal a MIÉP-et is) nagy hibát követnek el, amikor felelevenítik a tradicionális egyházak évszázados tévedését, miszerint a vallással való visszaélés ellen csak adminisztratív korlátozással lehet és kell harcolni. Megfeledkeznek arról, hogy egy polgári államban etikailag kifogásolható, ám a törvényességet nem sértõ tevékenységek is kifejthetõk. Vagyis ha bárki azt hirdeti, hogy az üdvösségünket vagyonunk jó részének �beadakozásával�, vagy a vélt istenélményt földre esésünkkel elõmozdíthatjuk, akkor azt (mint Bartus László történeteit is) fogadhatjuk nevetéssel, bosszankodással, de a jog eszközeivel � a törvényesség határpontjáig � ellene fellépni nem szabad. Szabad, sõt kell azonban minderrõl beszélni, az istenhittel kapcsolatos visszaéléseket megvitatni a nyilvánosság eszközeivel. Ha ennek fórumain ütköznek a pró és kontra vélemények, a felnõttként kezelt állampolgárt nem kell eltiltani semmitõl, el tudja dönteni, mibõl kér és mibõl nem. Az állam ugyanis nemcsak akkor téved rossz területre, ha polgárainak elõ akarja írni, miben higgyenek, hanem már akkor is, amikor azt a látszatot kelti, hogy a hitvitákat parlamenti bizottságok vagy jogszolgáltatási szervek dönthetik el.

A Hit Gyülekezete (vagy bármely felekezet) betiltásával riogatni veszélyes játék (bárki is riogat), ami kimenetelétõl függetlenül nem hozhat jót sem a hiteseknek, sem a kormánypártoknak, sem annak sok ezer polgárnak, aki e két társaság közül egyiket sem akarja választani.


A Fegyelmező részleg nevű punk zenekar egyik dala a Vidám Vasárnap c. műsorról. Röviden és tömören összefoglalja mindazt, amit tudni érdemes a gyülekezetről.


Találtam egy könyvet a Magyar Elektronikus Könyvtárban (www.mek.oszk.hu). Az írója Bartus László, aki megjárta a Hit Gyülekezetet (a vezetőség egyik tagja volt) és erről írt egy tényfeltáró könyvet. A könyv nem fér ki a modulban, ezért megadom a linket, ahonnan letöltve bárki térítésmentesen olvashatja: http://mek.oszk.hu/03200/03271/

Személy szerint én is elolvastam a könyvet. Ajánlom mindenkinek, elsősorban a gyülekezet tagjainak... bár, kizárt, hogy valaha egyikük is elolvassa.


A Hit Gyülekezetének saját államilag elismert főiskolája van: a Szent Pál Akadémia. Az akadémián teológiát lehet hallgatni és államilag elismert oklevelet szerezni.

A Szent Pál Akadémia hivatalos oldala: www.szpa.hu

Ezen felül a Hit gyülekezete rendelkezik általános és középiskolával is: Bornemisza Péter Általános Iskola és Gimnázium: www.bpg.hu


Az MTV 1-es csatornáján 2006. november 5-én a Nap Kelte műsorában Németh Sándor meghívott vendégként vett részt és igyekezett a kereszténységet bemutatni a sajátos hitgyülis eszmékkel és ellentmondásokkal tűzdelve: www.hirado.hu/cikk.php?id=160094


Linkek

A Hit Gyülekezete hivatalos honlapja: www.hit.hu

Hit Gyülekezetével kapcsolatos linkek gyűjteménye: www.hitgyulekezete.lap.hu

Egy honlap a Hit Gyülekezete valódi arcáról: www.anti-hgy.extra.hu

 

Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, nagyon fontos idõnként megtudni, mit rejteget. Keress meg és nézzünk bele együtt. Várlak!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését!    *****    rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com    *****    Vérfarkasok, boszorkányok, alakváltók, démonok, bukott angyalok és emberek. A világ oly' színes, de vajon békés is?    *****    Az emberek vakok, kiváltképp akkor, ha olyasmivel találkoznak, amit kényelmesebb nem észrevenni... - HUNGARIANFORUM    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek... Közéjük tartozol?    *****    Minden mágia megköveteli a maga árát... Ez az ár pedig néha túlságosan is nagy, hogy megfizessük - FRPG    *****    Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Aktív közösség