Anti-szekta: Egy portál az egyre jobban terjedő szekták veszélyeiről - Valamint vallástudományi ismeretterjesztés
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Menü
 
Szektákról általában
 
Segítség, tanácsok
 
Keresztény szekták
 
Álkeresztény szekták
 
Okkultista szekták
 
Fajgyűlölő szekták
 
Ősi szekták
 
Egyéb vallási szekták
 
Üzleti szekták, hálózatok
 
Vallástudományi fogalmak, meghatározások, leírások
 
Magánvéleményeim - Saját írásaim
 
Egyéb: Filozófia
 
Egyéb: Pszichológia
 
Egyéb: Szociológia
 
Egyéb
 
Szektás a családban/ismerősök között
Szektás a családban/ismerősök között
Tudomásod szerint van-e a családodban és/vagy ismerettségi körödben szektás?

Igen, van
Nem, nincs
Nem tudom
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Volt-e már dolgod szektásokkal?
Volt-e már dolgod szektásokkal? Találkoztál-e már szektásokkal?
Csak azt az egyet jelöld be, amelyik eset akár többször is megtörtént!

Igen, az utcán találkoztam velük
Igen, a lakásomba bekopogtattak
Igen, már jártam is szektában
Nem, sosem találkoztam még ilyen emberekkel
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Vallás
Felmérés, hogy az oldalt megtekintők milyen vallásúak?
Te milyen vallású vagy, milyen felekezethez tartozol, milyen világnézeted van?

Római katolikus
Evangélikus
Protestáns
Baptista
Adventista
Pünkösdista
Iszlám
Távol-keleti vallású
Egyéb
Ateista
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Életkor
Felmérés, hogy az oldalt meglátogatók melyik korosztályba tartoznak.
Mennyi idős vagy?

18 év alatti
18-25 év közötti
25-35 év közötti
35-45 év közötti
45-55 év közötti
55-70 év közötti
70 év feletti
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Iskolai végzettség
Felmérés az oldalt meglátogatók iskolai végzettségét illetően.
Milyen iskolai végzettséged van?

8 osztály
Szakmunkásképző
Gimnáziumi érettségi
Szakközépiskolai érettségi
Technikus végzettség (érettségi utáni szakképzés)
Főiskolai
Egyetemi
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Foglalkozás
Felmérés, hogy az oldalt meglátogatók milyen területen dolgoznak
Mely területen dolgozol?

Műszaki (mérnök, technikus, szakmunkás)
Telekommunikáció, informatika
Egészségügy
Idegenforgalom, turizmus
Közigazgatás, pénzügy
Oktatás, kutatás
Nemzetvédelem , büntetésvégrehajtás
Kultúra, művészet
Diák
Nem dolgozik, nyugdíjas
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Politikai hovatartozás
A honlap politikailag semleges, csupán a látogatók politikai irányultságát
hivatott felmérni ez a szavazó box!

szélső jobb
jobb
métsékelten jobb
közép
politikailag semleges
mérsékelten bal
bal
szélső bal
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Pünkösdisták

A lap alján linkajánlások!

 


 

Forrás: http://www.kolping.hu/index.php?kat_id=9

Ennek a cikknek az íróját sajnos nem találtam meg. Az Érsekvadkerti Egyházközösség honlapján találtam a cikksorozatot, mely a legismertebb szektákról ad leírásokat. De az tény, hogy az író katolikus érzelmű, és a cikksorozata a katolikus nézetek alapján íródott a szektákról.

Pünkösdisták

(Pünkösdista Egyház vagy Evangéliumi Keresztyének és Pünkösdiek Gyülekezete)

Hogyan keletkezett a szekta?

A pünkösdisták általában a 2. századi montanizmusban látják előfutárukat. A hagyomány szerint Montanus a keresztség felvételekor nyelveken szólt és prófétált. Sajátjuknak tekintik Tertullianus karthágói püspököt is (150-225), aki hangsúlyozta a karizmatikus megnyilvánulások fontosságát. A 12. századi valdiakat, a 16. századi hugenottákat és egyes pietista protestánsokat is elődjeiknek tekintik.
Az első indítást Wesley János, a metodizmus atyja (1703-1791) adta, aki szorgalmazta a Szentlélek-keresztséget (ld 10. leporelló). A tulajdonképpeni pünkösdizmus felé Charles S. Finney jelen tette az átmenetet. A 19. század elejét mint "második ébredést" emlegetik.
A modern pünkösdizmus kezdetét a szakemberek 1906. április 6-ára teszik, amikor egy csoport azt élte át Los Angelesben, hogy "tűz szállt le az égből". Főleg metodista, presbiteriánus lelkészek terjesztették a pünkösdizmust, amely 1909-ben már Európába is átcsapott. A mozgalom központi eleme a lélek-keresztség átélése, a nyelvadományok, a gyógyító képességek és egyéb karizmák előtérbe helyezése.
A pünkösdista mozgalomból nőtt ki a karizmatikus mozgalom is. Ennek első jeles képviselője David du Plessis ( 1905-1986), akit Mr. Pentecost, Pünkösd Úr néven is emlegettek. Ebből az ágból nőtt ki a 60-as évek Jézus-mozgalma is.
A 3. hullám a 70-es évekre tehető, ennek kiemelkedő képviselője a buddhistából kereszténnyé lett Paul Yonggi Cho.
A lelki megújhodás sok jele mutatkozik ezekben az "ébredési" hullámokban. A lelki adományokat hangsúlyozó, ún. karizmatikus mozgalmak a nagyobb egyházakat is átjárják, így a katolikus egyház kebelén belül is jelentkeznek.
A pünkösdizmus először 1913-ban tűnik fel Magyarországon, Békéscsabán, majd a Vihar-sarokban, Pitvarosban 1924-ben. Hadifoglyok az orosz hadifogságból is hasonló szelet hoztak haza, az amerikai kivándorlók is ugyanilyen irányzatokkal találkoztak az Újvilágban s igyekeztek ezeknek itthon is teret adni.
1928-ban Apostoli Hit, majd Magyarországi Isten-gyülekezetek, az Élő Isten Gyülekezetei és más neveken jelentkezett itthon a pünkösdizmus, később az Evangéliumi Pünkösdi Egyház nevet vette fel, amely a Szabadegyházak Tanácsának tagja lett, de az Őskeresztyén Felekezet vagy az Evangéliumi Keresztyén Gyülekezetek elnevezésű közösség is pünkösdista volt. 1961-ben Evangéliumi Keresztyének és Pünkösdiek Gyülekezete néven egyesültek az irányzatok.

Mit tartanak Jézusról?

Mint a Jézus-mozgalom már nevében is jelzi, Jézus személye központi jelentőségű a pünkösdizmusban, ugyanakkor fennáll az a veszély, hogy Jézusban csupán a rendkívüli képességekkel rendelkező embert látják. A Fiú és a Szentlélek személye közül egyébként is a Szentlélekre tevődik át a hangsúly, mint ezt a szekta (vagy szekta-csoport) elnevezése is mutatja. A Krisztusra mutató (krisztológiai) szempont kiiktatása a kereszténység intézményes oldalának háttérbe szorításához vezet náluk.

Hogyan fogadják a Szentírást?

A pünkösdizmus nagyon is középpontba állítja a Szentírást, mint Isten szavát. Ugyanakkor - akárcsak a többi keresztény szektára - jellemző rájuk a fundamentalizmus, vagyis a Szentírás betű szerinti értelmezése. Elfeledkeznek arról, hogy a kinyilatkoztatás fokozatos fejlődést mutat és különböző műfajokat ölel magába? "Miután többféleképpen és különböző módokon szólt hajdan Isten a próféták útján az atyákhoz, e végső korszakban Fia által szólt hozzánk" (Zsid l,1 ). A szektás biblia-értelmezés másik jele, hogy úgy vélik: a Szentlélek sugalmazó ereje a Szentírás-olvasóra is érvényes.

Mennyiben keresztények?

Azok tekinthetők keresztényeknek, akik a Szentháromság nevére lettek megkeresztelve és elfogadják a icea-Konstantinápolyi Hitvallást. A pünkösdisták ezeknek a feltételeknek eleget tesznek.

Mit mondanak a Katolikus Egyházról?

A pünkösdisták úgy látják, hogy amikor Nagy Konstantin államvallássá tette a kereszténységet, a Szentlélek megnyilvánulásai - egy-két kivételtől, mint Clairvaux-i Szent Bernáttól vagy Assisi Szent Ferenctől eltekintve - kiszorultak az egyház életéből. Ez természetesen igaztalan vád. Napjainkban egyes pünkösdista csoportok kapcsolatot keresnek a katolikus karizmatikus mozgalmakkal is. Általánosságban viszont elvetik az egyház intézményes oldalát és erős kritika alá vetik a Katolikus Egyházat amiatt, hogy egyházi hierarchia viszi benne a vezető szerepet.

Miben áll az emberek üdvössége?

A pünkösdizmus rendszerint adventista jellegű, világvége-váró-elképzelésekhez kapcsolódik, nincs önálló üdvösségtanítása.

Miért nem fogadhatjuk el tanításukat?

 1. Ami a lélek-keresztséget illeti, Keresztelő Szent János szerint Krisztus "Szentlélekkel keresztel" (Jn 1,34), de ez azonos a "vízből és Szentlélekből" való újjászületésünkkel (Jn 3,5), tehát a Lélek-keresztség maga a keresztség szentsége. Az más kérdés, hogy az élmény szintjén mennyire éljük meg keresztségünket. A kegyelemnek azonban nem feltétele az ember átélése. Ami pünkösdöt illeti, a Szentírás az első pünkösdről számol be az ApCsel 2-ben. Minden további pünkösd ennek továbbvitele. Az ősegyház a bérmálás szentségében konkretizálta a Szentlélek vételét, de ez már nem keresztség. A teológia mindig is hangoztatta, életünknek van szentlelkes, pünkösdi eleme, ami nem más, mint a "lelki emberség" (Róm 8,5) megvalósítása, a kegyelmi élet. Kétségtelen, Szent Pál tanításában nagy szerepet kapnak a lelki adományok (karizmák), ám ezek nem pótolhatják a keresztény lelkiélet többi elemét (így a szentségi életet), másrészt nem függetlenek a keresztény közösségtől és az apostoli hivataloktól. Aki rendkívüli adományok megélésével kívánja kezdeni a lelkiéletet, kb. úgy jár el, mintha emeletet próbálna építeni alap és földszint nélkül.
 2. ApCsel 2,4. a Szentléleknek tulajdonítja, hogy egyesek "különféle nyelveken kezdtek szólani". Valójában ez nem más, mint az egyház egyetemes-voltának kifejezése, hogy ti. az evangéliumot minden nép fiaihoz el kell juttatni. Kétségtelen, Szent Pál beszél a nyelveken szólás adományáról (1 Kor 14,1-5 ), de jelzi, ez, nem öncél és nem önfitogtatás eszköze, hanem a közösség szolgálata: azért van, hogy az "egyház is épüljön rajta" (uo.14,5). Épp ezért, ha valamilyen jel nem az egyház javát szolgálja, hanem egyenesen az egyház szétdarabolását célozza, világossá válik, hogy ilyen esetben nem a Szentlélek munkájáról van szó!
 3. A pünkösdisták szerint a Szentlélek jelenlétének átélését extázis is kíséri. A Szentírásból nemigen igazolható, hogy az erre való törekvés a keresztény élet központi célkitűzése. Jézus elragadtatások helyett egyszerűen példája követésére, sőt kereszthordozásra szólít (Mk 8,34).

Mivel keltenek ellenszenvet?

Mint a református Bütösi püspök írja, a pünkösdizmusban másodrendűvé vált, mire adta Isten a maga ajándékait, elsőrendűvé vált a Lélek ajándékainak keresése és megélése. Vajon nem arról van-e szó, hogy felkorbácsolt hangulatban az erre érzékeny lelkek tömegpszichózis áldozatai s vajon az extázis nem a tudattalan előtörését jelenti-e, természetfölötti elem nélkül?! Ez a fajta lelkiség könnyen ópiummá teheti a vallást, a szónak most igazi értelmében.

Hányan vannak?

A világon mintegy ötmillióan, Magyarországon tízezren, a magát "újpünkösdista" közösségnek tekintő Hit Gyülekezetével együtt pedig negyvenezren.

Hogyan térítenek?

Gyógyulásra, lelki vigaszra vágyó embereknek gyógyító, öngyógyító kurzusokat hirdetnek meg, a biblia behatóbb tanulmányozására szólítanak, összejöveteleiken extázist ígérnek.


 

Forrás: Wikipédia

Pünkösdizmus

A pünkösdizmus vagy pünkösdi mozgalom az 1900-as évek elején jött létre az Amerikai Egyesült Államokban, a protestáns kereszténység szentség mozgalma keretein belül. A pünkösdizmus fő jellegzetessége, hogy különleges hangsúlyt fektet a Szentlélek ajándékaira, hivatkozva a bibliai pünkösd napjára. A karizmatikus mozgalomhoz való hasonlósága ellenére azzal nem azonos, annál korábban jött létre.

Létrejöttének főbb motívumai

A pünkösdi mozgalom az amerikai Szentség mozgalom kiemelkedő részeként indult. A modern pünkösdizmus kezdete 1906 április 6., amikor egy kis csoport állítása szerint "újra átélték" a bibiai pünkösdöt Los Angelesben. E szerint látták, hogy "tűz szállt le az égből". Leginkább presbiteriánus, metodista, lelkészek terjesztették a pünkösdizmust, amelyet 1909-ben már Európában is meghonosítottak. A mozgalom központi eleme a lélekkeresztség átélése, a kizárólag hit általi üdvözülés, a nyelveken szólás, a gyógyító képességek és egyéb karizmák hangsúlyozása, előtérbe helyezése.

Magyarországon 1913-ban jelent meg, Békéscsabán, ezt követően Viharsarokban, Pitvarosban 1924-ben. Megjelenésük sorrendjében:

 • 1928-ban Apostoli Hit
 • Magyarországi Isten-gyülekezetek
 • Élő Isten Gyülekezetei mely az Evangéliumi Pünkösdi Egyház nevet vette fel amely a Szabadegyházak Tanácsának tagja lett
 • Őskeresztyén Felekezet, Evangéliumi Keresztyén Gyülekezetek
 • 1961-ben Evangéliumi Keresztyének és Pünkösdiek Gyülekezete néven egyesültek ezek az szervezetek.

Hitnézetek - pünkösdi teológia

 1. Szentháromság
 2. A megváltás és újjászületés elégséges és egyedüli feltétele a Krisztusba vetett hit.
 3. Aki hisz, hit által születik újjá.
 4. A megtérés a pünkösdizmus értelmében érzelmi szinten történik: "aki szívébe imádkozza Jézust az üdvözül"
 5. A keresztelő mely felnőttkorban, alámerítéssel történik (bemerítés) az újjászületés jelképe. Nem minden pünkösdista felekezetnél gyakorolják. Némelyik egyházban csak az részesülhet bemerítésben akin nyilvánvalóan láthatók a "lélek gyümölcsei."
 6. A karizmák (csodák, gyógyítások, nyelvekenszólás) az első századi egyházban jelen voltak, és a ma is léteznek.
 7. A Szent Szellemmel való betöltekezés létezik (jelei a karizmák). Nem azonos az alámerítkezéssel, és nem egyszeri esemény.
 8. Nyelveken szólás: idegen vagy érthetetlen "angyali" nyelveken való beszéd. Ez a hallgatóság és a nyelveken szólást végző számára egyaránt érthetetlen; de nem értelmetlen szósaláta jellegű hangok hallatásából áll, ugyanis lefordítása a gyülekezet számára érthető nyelvre egy külön karizma.

Pünkösdista felekezetek

 • Evangéliumi Pünkösdi Közösség
 • Forrás Keresztény Gyülekezet
 • Élő Isten Gyülekezete
 • Agapé gyülekezet (Evangéliumi Pünkösdi Közösség tagja, gyülekezete)
 • Budapesti Teljes Evangéliumi Gyülekezet
 • Boldog Isten Gyülekezete
 • Négyszegletkő Apostoli Hit Nemzetközi Egyház
 • Őskeresztyén Apostoli Egyház
 • Hit Gyülekezete


 

A Youtube video-adattárban találtam olyan videókat, ahol karizmatikus pünkösdi közösségben az ún. Szent Szellem-betöltekezést végezték. Ez az a hírhedt őrjöngős-rángatózós állapot. Meg lehet nézni, mekkora tömegpszichózis, milyen megalázó az ember számára, még a gyerekeket sem kímélik:

http://www.youtube.com/watch?v=fhSdOtyERuI&mode=related&search=
http://www.youtube.com/watch?v=NFge6Zo1Xeo
http://www.youtube.com/watch?v=h8pWtpOWQ-k
http://www.youtube.com/watch?v=215C-tadRmk&mode=related&search=
http://www.youtube.com/watch?v=K3vyLDAjzh0&mode=related&search=
http://www.youtube.com/watch?v=aB-iIFV9bEM&mode=related&search=
http://www.youtube.com/watch?v=bO5RVRoE7BA&mode=related&search=
http://www.youtube.com/watch?v=RrauVeBN4ds&mode=related&search=
http://www.youtube.com/watch?v=7d_wYHcY2mc&mode=related&search=
http://www.youtube.com/watch?v=n9GO70P0lGg&mode=related&search=

http://www.youtube.com/watch?v=7qJlT--CpI0


 

A (nemzetközi) Evangéliumi Pünkösdi közösségnek van államilag akkreditált felsőoktatási intézménye is: Pünkösdi Teológiai Főiskola.

Államilag elismert teológiai diplomát lehet szerezni.

Az iskola hivatalos oldala: www.ptf.hu


 

 

Linkek

Evangéliumi Pünkösdi Közösség hivatalos lapja: www.epk.hu és hitelveik: http://epk.hu/ujepk/htm/hitunk/hitelveink.php

A Hit Gyülekezetének hivatalos lapja: www.hit.hu

A Golgota pünkösdista gyülekezet hivatalos lapja: www.golgota.hu

Az Omega pünkösdista gyülekezet hivatalos lapja: www.omegagyulekezetek.com

Pünkösdizmussal kapcsolatos linkek gyűjteménye: www.punkosdi.lap.hu

 

Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, nagyon fontos idõnként megtudni, mit rejteget. Keress meg és nézzünk bele együtt. Várlak!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését!    *****    rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com    *****    Vérfarkasok, boszorkányok, alakváltók, démonok, bukott angyalok és emberek. A világ oly' színes, de vajon békés is?    *****    Az emberek vakok, kiváltképp akkor, ha olyasmivel találkoznak, amit kényelmesebb nem észrevenni... - HUNGARIANFORUM    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek... Közéjük tartozol?    *****    Minden mágia megköveteli a maga árát... Ez az ár pedig néha túlságosan is nagy, hogy megfizessük - FRPG    *****    Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Aktív közösség